โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Happiness Mindset” หลักสูตร “การฝึกสติเพิ่มความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต – ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต”

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/771625/771625.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai