การกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรกรมได้รับข้อมูลที่จำเป็นฯ ผ่านกลุ่ม LINE DITP FAMILY ประจำปี 2565

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/771627/771627.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai