สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/770225/770225.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai