แอฟริกาใต้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าแผงโซล่าเซลล์ (HS Code 8541.43 Photovoltaic Cell assembled in modules or made up into panels ) จากเดิม ร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 10 (ยกเว้นกรณีที่นำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้ากับแอฟริกาใต้ ได้แก่ UK/EU  EFTA SADC และ AfCFTA ไม่เก็บภาษีนำเข้า) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

การเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทพลังงานทดแทนแห่งชาติของแอฟริกาใต้ (The South African Renewable Energy Masterplan :SAREM) ที่มีเป้าหมายจะสร้างงานในประเทศ 25,000 งาน ภายในปี 2573 และดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานสีเขียว 15 พันล้านแรนด์ (หรือประมาณ 30 พันล้านบาท)

ข้อมูลเพิ่มเติมและความเห็นของสำนักงานฯ: ปัจจุบัน แอฟริกาใต้ยังคงประสบปัญหากระแสไฟฟ้าดับบางช่วงเวลา (Load shading) เนื่องจากผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีแนวโน้มว่า            ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาเพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากภาครัฐ ภาคธุรกิจและครัวเรือนได้ติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ ส่งผลให้เมื่อปี 2566 มีการนำเข้าแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน อนี่ง มาตรการเพิ่มภาษีนำเข้าแผงโซลาเซลล์ (HS Code 8541.43) จากเดิมร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 10 เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศผู้ส่งออกแผงโซล่าเซลล์ไปยังแอฟริกาใต้

ข้อมูลจาก South African Revenue Service ประมวลโดย S&P Global ระบุว่า ปี 2566 แอฟริกาใต้นำเข้าแผงโซลาเซลล์ (HS Code 8541.43) มูลค่า 933.224 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 179.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน) นำเข้าจากจีนมากที่สุด (ร้อยละ 90.08 ของมูลค่าการนำเข้าแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด) รองลงมาคือ รัสเซีย(ร้อยละ 5.28) เวียดนาม(ร้อยละ 0.66) อินเดีย(ร้อยละ 0.66) ตามลำดับ ทั้งนี้ นำเข้าจากไทย อันดับที่ 29 มูลค่า 8,095 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับปี 2567 (มกราคม -พฤษภาคม) แอฟริกาใต้นำเข้าแผงโซลาเซลล์ มูลค่า 95.021 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 79.84 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน) นำเข้าจากจีนมากที่สุด (ร้อยละ 95.21 ของมูลค่าการนำเข้าแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด) รองลงมา คือ แคนาดา (ร้อยละ 0.74) สเปน (ร้อยละ 0.24) ตามลำดับ อนึ่ง ไม่มีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทย

ที่มาข่าวและเครดิตภาพ www.businesstech.co.za

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย

กรกฎาคม 2567

thThai