พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732446/732446.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai