คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732445/732445.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai