ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2563

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732438/732438.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai