กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732440/732440.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai