จากรายงานการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันของ    อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของจีน 2567-2574 โดย Guanyan Report Network รายงานว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีความต้องการสูงและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในเศรษฐกิจจีน

บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ  บรรจุภัณฑ์แก้ว บรรจุภัณฑ์เส้นใย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์การขนส่ง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศจีนมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจีนส่งผลให้ความต้องการวัสดุบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้เกินหนึ่งล้านล้านหยวน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในเศรษฐกิจจีนที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจจีน

ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์พลาสติกกลายเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์     อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกจีนเริ่มต้นในปลายทศวรรษ 1970 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆยังเพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโดยสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มขอ‘’ผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมปลายน้ำ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2567 การผลิตฟิล์มพลาสติกมีรายได้ 378,104 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 32.77 การผลิตภาชนะกระดาษและกระดาษแข็งมีรายได้ 268,257 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 23.25  ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการผลิตตู้คอนเทนเนอร์มีรายได้ 162,303 ล้านหยวน คิดเป็น   ร้อยละ 14.07

 

การเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถใช้ได้หลากหลาย ตั้งแต่แบบใช้แล้วทิ้งไปจนถึงรีไซเคิล ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรมและทุกด้านของชีวิต อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง  บรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์สำหรับการป้องกัน บรรจุภัณฑ์สำหรับการขาย ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเครื่องดื่ม ยา สารเคมี หรือน้ำมันที่สามารถบริโภคได้ เป็นต้น ปัจจุบัน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกขั้นปลาย ได้แก่ อาหาร ยา  การผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เคมีรายวัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารยังเป็นอุตสาหกรรมสำคัญต่อ  การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งต้องใช้ในการบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการจัดเก็บรักษา และการเสริมสร้าง  แบรนด์ ซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักร จากข้อมูลชี้ให้เห็นการใช้จ่ายด้านอาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวของชาวจีนเพิ่มขึ้นจาก 6,084 หยวน เป็น 7,983 หยวนในช่วง ปี 2562-2566 กระบวนการการผลิต การกระจาย การบริโภค ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นกระบวนการ ส่งผลให้ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีความต้องการสูง

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การแพทย์ ยังมีส่วนช่วยผลักดันความต้องการในตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากข้อมูลสถิติแห่งชาติ ในปี 2567 องค์กรการผลิตยาในจีนมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,520,570 ล้านหยวน และมีกำไรรวม 347,300 ล้านหยวน ในส่วนของตลาดอุปกรณ์การแพทย์จีนมีการเติบโตเร็ว ปัจจุบันความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นอันดับสองของโลก จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ขนาดตลาดอุปกรณ์การแพทย์จีนสูงถึง 1,056,400 ล้านหยวน ในปี 2567

ปัจจุบันความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกในจีนหากมีความต้องการการผลิตจำนวนมากจะเป็นการจัดซื้อโดยตรง รูปแบบการขายส่วนใหญ่เป็นการขายตรงถึงผู้บริโภค การขายผ่านตัวแทนและการขายตรงถึงผู้บริโภคร่วมกันมีเป็นส่วนน้อย

 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกจีน

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาตลาด เงินทุนมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทต่างๆและการแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การแบ่งตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกจีนแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก องค์กรชั้นนำ Yongxin Co., Ltd., Shuangxing New Materials, Zijiang Enterprise ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 2 พันล้านหยวน เป็นต้น ระดับที่สองเป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรม Huayuan Holdings, Wangzi New Materials, Zhuhai Zhongfu เป็นต้น ซึ่งรายได้จาก   การดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านหยวน ระดับที่สามคือหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น Southern Packaging, Plus Packaging, Hongyu Packaging Materials , Haishun New Materials เป็นต้น ระดับนี้มีจำนวนองค์กรมากที่สุด ระดับที่สี่ประกอบด้วยบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงระดับกลางถึงล่าง บริษัทมีขนาดเล็กและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ไม่สูง

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของจีนมีความสำคัญอย่างมากในเศรษฐกิจจีน เนื่องจากมีความต้องการสูงและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญ ส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ โดยมี การใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยา อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถเห็นได้ว่า   การเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำมีผลต่อการเพิ่มขนาดตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในจีนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีความหลากหลายในการใช้งาน ไม่เพียงแต่ใช้ในการบรรจุสินค้าเท่านั้น แต่ยังใช้ในรูปแบบการรีไซเคิลและมีการใช้งานในหลายสาขาอุตสาหกรรมและด้านของชีวิต    อีกด้วย เช่น การขนส่ง การจัดเก็บ การป้องกัน และการขายสินค้า เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความต้องการสูงในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากต้องใช้ในการบรรจุ   การขนส่ง และการจัดเก็บรักษา และการเสริมสร้างแบรนด์ ดังนั้น การเติบโตของตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในจีนเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

 

 ที่มา

https://www.chinabaogao.com/market/202405/708305.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

6 มิถุนายน 2567

 

 

 

thThai