สถาบันการพัฒนาชนบท Chinese Academy of Social Sciences และสำนักพิมพ์วรรณกรรมสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันเผยแพร่ การวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจชนบทของจีน ปี 2566-2567 และคาดผลผลิตธัญพืชทั้งหมดจะเกิน 700 ล้านตันในปี 2567  จากบทวิเคราะห์รายงานว่า ปี 2566  เศรษฐกิจเกษตรกรรมและชนบทของประเทศจีนยังคงมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดี  มูลค่าเพิ่มของ   อุตสาหกรรมหลักปี 2566 อยู่ที่ 8,975,500 ล้านหยวน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมหลักร้อยละ 7.12 ของGDP

 

ราคาข้าวโพด ข้าวสาลี สุกร ในจีนครึ่งปีหลัง 2567 ดีขึ้น

 

จากบทวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจชนบทของจีน ปี 2566-2567    ชี้ให้เห็นว่าอุปทานของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผักมีเพียงพอ อุปทานโดยรวมของสุกรคาดว่าจะลดลงตลอดทั้งปีแต่ยังสูงกว่าอุปทานปกติ ขนาดของการค้าสินค้าเกษตรโดยพื้นฐานแล้วยังคงทรงตัว การนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผลไม้เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรานำเข้าถั่วเหลืองมีการชะลอตัวลง ราคาสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญมีความผันผวน ราคาถั่วเหลืองยังคงต่ำตลอดปี ราคาข้าวโพดและเนื้อหมูคาดว่าจะทรงตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ขนาดของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการขนส่ง   ห่วงโซ่ความเย็น อุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงยังคงขยายตัว แต่การฟื้นตัวของความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศยังคงน้อยกว่าที่คาด

ราคาข้าวโพดอาจเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 หลังจากข้าวโพดชนิดใหม่เข้าสู่ตลาด ใน ปี 2566 ส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการไม่เพียงพอ ราคาโดยรวมจะลดลงถึงต่ำสุด โดยคาดว่าราคาข้าวโพด จะยังคงต่ำและผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกปี 2567 เนื่องจากอุปทานข้าวโพดลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี  ซัพพลายเออร์มีอำนาจในการเพิ่มราคา  นอกจากนี้จีนได้ส่งเสริมการปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลาด และคุณลักษณะด้านสินค้าโภคภัณฑ์และราคาข้าวโพดได้รับปรับปรุงให้ดีขึ้น กลไกตลาดค่อยๆ เพิ่มความแข็งแกร่ง

ความผันผวนของราคาถั่วเหลืองจะลดลงในปี 2567  ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปีมีแนวโน้มลดลงในช่วง 5 ปี   ที่ผ่านมา ตลาดถั่วเหลืองทั่วประเทศจีนยังอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด ซี่งส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองตกต่ำตลอดปี โดยการผลิตถั่วเหลืองในประเทศจีนจะเติบโตต่อไปภายใต้แนวทางนโยบาย ขณะเดียวกันการผลิตถั่วเหลือง ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2567

 

ราคาข้าวโพด ข้าวสาลี สุกร ในจีนครึ่งปีหลัง 2567 ดีขึ้น

 

ราคาข้าวสาลีในประเทศจีนจะลดลง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 สต็อกข้าวสาลีจะลดลง  เมื่อข้าวสาลีใหม่ออกสู่ตลาดอุปทาน จะเพิ่มขึ้น ราคาข้าวสาลีจะลดลง นอกจากนี้  คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2567

ราคาสุกรในประเทศจะลดลงก่อนแล้วเพิ่มขึ้นในปี 2567 โดยราคาเฉลี่ยจะสูงขึ้นทุกปี ในส่วนของอุปทานคาดว่าอุปทานเนื้อหมูในประเทศจะมีค่อนข้างมากในครึ่งปีแรก 2567 และค่อยๆลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ปริมาณการฆ่าสุกรในประเทศจะเพิ่มขึ้นก่อนและลดลงเล็กน้อยในปี 2567 เมื่อเทียบเป็น รายปี ปริมาณการนำเข้าเนื้อหมูอาจจถูกจำกัดโดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานของประชากรและโครงสร้าง   การบริโภคเนื้อสัตส์ของจีน การบริโภคเนื้อสุกรอาจลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี อุปทานที่ลดลงมีมากกว่าอุปสงค์ที่ลดลงและราคาเนื้อสุกรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจีนอาจมีผลต่อการค้าขายระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย ในปี 2566-2567  เศรษฐกิจเกษตรกรรมและชนบทของจีนแสดงให้เห็นแนวโน้มในการพัฒนาที่ดี โดยมูลค่าเพิ่มของ  อุตสาหกรรมหลักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อุปทานของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และผักมีเพียงพอ ในขณะเดียวกัน ราคาข้าวโพดและเนื้อหมูคาดว่าจะทรงตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการค้าขายระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าขาย ระหว่างประเทศ ได้แก่  การควบคุมราคาและอุปทานในตลาดภายในประเทศจีนที่ยังคงมีความผันผวน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและอุปทานในตลาดนั้น มีความผันผวนอย่างมาก ปริมาณพืชบางอย่าง เช่น ข้าวโพด มีปริมาณมากส่งผลให้ราคาในประเทศลดลงต่ำ ซึ่งอาจส่งผลถึงภาคห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบ อย่างอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบตัวอื่นอย่างมันสำปะหลัง ที่นำมาทำเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกัน ในกรณีที่วัตถุดิบในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคามากกว่าจะส่งผลต่อการนำเข้าวัตถุดิบตัวอื่นอย่างมันสำปะหลังจากไทยได้เช่นกัน ดังนั้น  ผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องคำนึงถึงการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด อย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและอาหารยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าขายระหว่างประเทศ

 ที่มา

https://www.feedtrade.com.cn/news/china/2024-05-15/2043795.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

28 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

thThai