เมียนมาส่งเสริมการขนส่งทางเรือ เส้นทางย่างกุ้ง-ระนอง/ระนอง-ย่างกุ้ง โดยจะมีผู้ให้บริการด้วยเรือตู้ Container ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. 67

รัฐบาลเมียนมาสนับสนุนการขนส่งทางเรือ และจะมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือตู้ Container ครั้งแรก ในเส้นทางย่างกุ้ง-ระนอง และ ระนอง-ย่างกุ้ง ได้แก่ 1) ขาไป เรือออกจากย่างกุ้ง ปลายเดือน พ.ค. จะขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งออกจากย่างกุ้งไประนอง และ 2) ขากลับ เดือน มิ.ย. จะขนส่งสินค้าจากไทย เช่น เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ของกินของใช้ ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าแล้ว ทั้งส่งออกจากไทยหรือสินค้าข้ามแดนจากไทยไปย่างกุ้ง โดยวางแผนจะขยายจำนวนเรือบรรทุกตู้ Container ในอนาคตหากได้รับความนิยม และมี Infrastructure รองรับและอำนวยความสะดวกการขนส่ง

ผลกระทบ/โอกาส จากสถานการณ์ในช่วงเดือนเมษายน 2567 มีการปะทะกันในพื้นที่เมืองเมียวดี ซึ่งเป็นด่านการค้าและเส้นทางขนส่งสำคัญของไทยเมียนมา (แม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง) และแม้ในปัจจุบันสถานการณ์เมืองเมียวดีได้คลี่คลายแล้วและมีความสงบปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของเส้นทางการขนส่ง เมียวดี-ย่างกุ้ง เช่น เมืองกอกอเร็ท เมืองบีลีน มีสะพานหรือเส้นทางเสียหาย แม้จะใช้ทางเลี่ยงไปพลางก่อนได้ แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น เส้นทางคับแคบทำให้การขนส่งติดขัด ขนส่งได้ไม่เกินรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางเป็นลูกรังอาจเกิดโคลนตมในช่วงฤดูฝน เป็นต้น ซึ่งหากธุรกิจไทยมีเส้นทางขนส่งอื่นๆ เป็นทางเลือกเพิ่มเติม ก็จะเป็นโอกาสหรือทางเลือกของธุรกิจในการพิจารณาเลือกใช้ต่อไป โดยการขนส่งทางเรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการขนส่ง ปลอดภัยจากการปะทะกัน และหากขนส่งด้วยตู้ Container ก็จะช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายและรองรับฤดูฝนด้วย

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เมียนมามีโอกาสและศักยภาพ แต่ก็มีความท้าทายหลายประการ เช่น กฎระเบียบการค้า อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่ง เป็นต้น ขอให้ผู้ประกอบการติดตามและปรับตัวรองรับความท้าทาย ปรับแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หาทางเลือกเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนวิธีการ เตรียมแผนสำรอง เพื่อรองรับโอกาสและศักยภาพของตลาดเมียนมา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 67 สคต.ย่างกุ้ง ได้จัดงาน Instore Promotion 2024 ร่วมกับศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมในเมียนมา ได้แก่ Citymart Supermarket และ Makro Myanmar เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการขายสินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริม Soft Power เชื่อมโยงกับสินค้าไทย สนับสนุนธุรกิจไทยและสินค้าไทยให้ปักหมุดในตลาดเมียนมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

********************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

thThai