สคต.ย่างกุ้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Instore Promotion 2024 ร่วมกับศูนย์การค้าในเมียนมา ได้แก่ Citymart Supermarket และ Makro Myanmar เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการขายสินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริม Soft Power เชื่อมโยงกับสินค้าไทย โดย Citymart มีสินค้าร่วมโปรโมรชั่นมากกว่า 100 รายการ ส่วนลด 5%-30% จัดงานช่วง 16 พ.ค.-5 มิ.ย. 67 ครอบคลุม 26 สาขา (ย่างกุ้ง 25 สาขา และมัณฑะเลย์ 1 สาขา) โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 23 พ.ค. 67 ที่ Citymart สาขามินหนี่กง สำหรับ Makro มีสินค้าร่วมโปรโมชั่นมากว่า 200 รายการ ส่วนลด 10% จัดงานช่วง 24-26 พ.ค. 67 โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 24 พ.ค. 67

ผลกระทบ/โอกาส กิจกรรมส่งเสริมการตลาดดังกล่าว เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายสินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริม Soft Power เชื่อมโยงกับสินค้าไทย เพื่อให้สินค้าไทยปักหมุดในใจผู้บริโภคชายเมียนมา ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Citymart ที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสาขามากที่สุดในเมียนมา และ Makro Myanmar ที่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งของไทย ซึ่งมีแผนจะขยายสาขาในเมียนมาเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ความต้องการและความนิยมสินค้าไทยในเมียนมาที่มีโอกาสและศักยภาพแล้ว เมียนมามีความท้าทายอีกหลายประการ โดยเฉพาะ กฎระเบียบการค้า เช่น Import License อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมทั้งเรื่องสถานการณ์ที่อาจกระทบการขนส่งและโลจิสต์ ซึ่งภาคธุรกิจต้องติดตาม ปรับแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หาทางเลือกเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนวิธีการ เตรียมแผนสำรอง เพื่อรองรับโอกาสและศักยภาพของตลาดเมียนมาต่อไป

********************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

thThai