ประกาศราคากลาง กิจกรรม จ้างเหมาสาธิตในห้าง Ethnic (Asian Supermarket) ครั้งที่2, โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในแคนาดา

thThai