ข้อควรรู้ก่อนค้าขายผ่านแพลตฟอร์ม Cross Border E-Commerce ของจีน

(แหล่งที่มา : www.rsa.global/blog/cross-border-e-commerce-logistics-strategies-in-2022)

ปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นตลาด E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ในปี 2566 สูงถึง 2.38 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 (YoY) มีผู้ใช้บริการนำเข้าสินค้าผ่านทาง Cross Border E-Commerce อยู่ที่ 163 ล้านคนในปี 2566

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Tianyancha แสดงให้เห็นว่า แพลตฟอร์ม E-Commerce เช่น Tmall Global (天猫国际) / JD Worldwide (京东国际) และ Douyin Global Shopping (抖音全球购) ได้ครองตำแหน่งสำคัญในตลาด Cross Border E-Commerce นำเข้าของจีน โดย Tmall Global ครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ JD Worldwide และ Douyin Global Shopping ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 18.7 และ 12.3 ตามลำดับ

ปัจจุบัน “รูปแบบการนำเข้าสินค้า” เพื่อจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม Cross Border E-Commerce แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. การนำเข้าผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse Import)โดยผู้นำเข้าจะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ต้องผ่านพิธีศุลกากรและยังไม่ต้องเสียภาษี จนกว่าผู้บริโภคจะสั่งซื้อสินค้า
  2. การส่งสินค้าจากปลายทางไปยังผู้บริโภคโดยตรง (Direct Mailing Mode) โดยผู้บริโภคสั่งสินค้าชำระเงินและเสียภาษี ผ่านแพลตฟอร์มCross Border E-Commerce  โดยผู้ค้าจะส่งสินค้าจากประเทศปลายทางไปยังผู้บริโภคที่อยู่ในจีนโดยตรงผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม โดยสินค้าจะผ่านพิธีศุลกากรทันทีเมื่อถึงด่านการค้าของจีนก่อนที่จะจัดส่งต่อไปยังมือผู้บริโภค ทั้งนี้ รายการสินค้าที่นำเข้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ประการต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี รวมไปถึงมาตรการสนับสนุนการบริโภคอีกด้วย

ตามรายการสินค้านำเข้าการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ฉบับ 2565 ประกาศโดยกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร และกรมสรรพากรของจีน กำหนดว่า นโยบายภาษีนำเข้าการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน สามารถใช้กับสินค้าที่อยู่ในรายการฯ เท่านั้น ส่วนสินค้าที่ไม่รวมอยู่ในรายการฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศผ่านการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โดยสินค้าออนไลน์ที่สามารถนำเข้าได้มีจำนวน 1,476 รายการ ซึ่งครอบคลุมสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางบางส่วน ของเล่นสำหรับเด็ก เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในรายการฯ ดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะต้องคึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอทประเภทอื่นๆ เช่น ยาฆ่าแมลง เครื่องวัดอุณหภูมิที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ และสารกำจัดวัชพืช เป็นต้น

ข้อควรรู้ก่อนค้าขายผ่านแพลตฟอร์ม Cross Border E-Commerce ของจีน

(แหล่งที่มา : www.parcelperform.com/insights/cross-border-e-commerce-challenges)

นอกจากนี้ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์และศุลกากรของจีนระบุว่า ปัจจุบัน ได้กำหนดผู้บริโภคชาวจีนที่สั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Cross Border E-Commerce  มีมูลค่า 5,000 หยวน/ครั้ง (หรือไม่เกิน 25,000 บาท/ครั้ง) และมีมูลค่าไม่เกิน 26,000 หยวน/ปี (หรือไม่เกิน 130,000 บาท/ปี) มีการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าชั่วคราวลดลงเหลือร้อยละ 0 และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละ 70 ของภาษีที่เรียกเก็บปกติ ตลอดจนลดอัตราภาษีอื่นๆ เช่น Personal postal articles tax นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนปรนการขอรับใบอนุญาตทางสุขอนามัยสำหรับสินค้าบางประเภทด้วย จึงนับเป็นโอกาสของสินค้าไทยหลายรายการที่มีศักยภาพในตลาดจีนที่จะเข้าสู่ตลาดผ่านแพลตฟอร์ม Cross-border E-commerce

ข้อเสนอแนะ สคต. ณ นครเฉิงตู

ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อเลือกใช้บริการของแพลตฟอร์ม E-Commerce ให้เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง เช่น ความน่าเชื่อถือ ขนาดของแพลตฟอร์ม ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่แพลตฟอร์ม ระบบการชำระเงิน ระบบโลจิสติกส์ หมวดหมู่สินค้าที่แพลตฟอร์มสนับสนุน พฤติกรรมผู้บริโภคของแพลตฟอร์ม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าสู่ตลาดจีนอยู่ในรายการฯ ที่จีนอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศผ่านการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้หรือไม่ อีกทั้งยังควรอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางการจีนจะปรับรายการสินค้านำเข้าการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นประจำ

————————————————–

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

 พฤษภาคม 2567

แหล่งข้อมูล : 

https://std.moc.go.th/std/codelist_detail/114

http://www.haoelian.cn/html/youjishipinrenzheng/193.html

https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_china_8.pdf

https://business.sohu.com/a/757807286_121710312

https://www.hishop.com.cn/kuajing/show_112130.html

thThai