กฎระเบียบเมียนมาเรื่องรายได้การส่งออก (Export Earning)

เมียนมามีกฎระเบียบเรื่องรายได้การส่งออก (Export Earning) ต้องแลกด้วยอัตราทางการ 35% และอัตราตลาด 65% (อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 2,100 จ๊าตต่อเหรียญ ในขณะที่ อัตราแลกเปลี่ยนตลาด 3,500-3,800 จ๊าตต่อเหรียญ) ซึ่งรายได้การส่งออกดังกล่าวจะต้องฝากเข้าบัญชีธนาคารในเมียนมาภายใน 45 วัน สำหรับการส่งออกประเทศอาเซียน และภายใน 90 วัน สำหรับการส่งออกประเทศอื่นๆ โดยกระทรวงพาณิชย์เมียนมาระบุว่ามี 450 บริษัท มูลค่าการส่งออก 462 ล้านเหรียญฯ ยังไม่ดำเนินการ โดยบริษัทที่ไม่ดำเนินการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายเมียนมา เช่น ได้รับใบเตือนและถูกระงับสิทธิการส่งออกหรือนำเข้า จนกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ผลกระทบ/โอกาส เมียนมามีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกจากเมียนมา มีกฎระเบียบเรื่องรายได้การส่งออก (Export Earning) ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ธุรกิจต้องดำเนินการและปรับแผนธุรกิจรองรับกฎระเบียบมาตรการดังกล่าว

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เห็นว่าภาคเอกชนไทยที่สนใจตลาดเมียนมา จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ของเมียนมา ทั้งกฎระเบียบการส่งออกจากเมียนมา เช่น รายได้การส่งออกดังกล่าว รวมทั้งกฎระเบียบการนำเข้าของเมียนมา เช่น การขอใบอนุญาตนำเข้า รวมทั้งกฎระเบียบเรื่องการลงทุนในเมียนมา ตลอดจนกฎระเบียบเรื่องการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นความท้าทายหลายประการ อย่างไรก็ตามตลาดเมียนมามีโอกาสและศักยภาพ หากภาคเอกชนสนใจและปรับแผนธุรกิจรองรับความท้าทายต่างๆ ได้

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

thThai