รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนมีนาคม 2567

  1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนมีนาคม 2567 ลดลงร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.97 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.76 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.71 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.23 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.32 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.97 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการเกษตร การป่าไม้ และประมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 และการบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12

โครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ภาคการเกษตร การป่าไม้ และประมงมีสัดส่วนร้อยละ 11.77 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีสัดส่วนร้อยละ 35.73 ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 43.48 และรายรับจากภาษีหักลบเงินสนับสนุนสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 9.02

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 การบริโภคภายในประเทศ (final consumption) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 การสะสมสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.69 การส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 และการนำเข้าสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.08

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

ม.ค. – มี.ค. 2567

(พันล้านเวียดนามด่ง)

โครงสร้าง

(%)

ม.ค. – มี.ค. 2567 เทียบกับม.ค. – มี.ค. 2566 (%)
รวม 2,513,091 100.00 5.66
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง 295,777 11.77 2.98
การเกษตร 228,972 9.11 2.81
การป่าไม้ 11,129 0.44 4.08
การประมง 55,676 2.22 3.46
อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 897,978 35.73 6.28
อุตสาหกรรม 772,220 30.73 6.18
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 63,834 2.54 -5.84
การผลิตสินค้า 587,291 23.37 6.98
การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ 109,232 4.35 11.97
การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 11,863 0.47 4.99
การก่อสร้าง 125,758 5.00 6.83
บริการ 1,092,719 43.48 6.12
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 270,180 10.75 6.94
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 134,431 5.35 10.58
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 70,728 2.81 8.34
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 89,343 3.56 4.14
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 123,046 4.90 5.20
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 85,914 3.42 1.70
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 50,385 2.00 6.00
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 33,328 1.33 8.51
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
43,656 1.74 5.05
การศึกษา และการฝึกอบรม 95,327 3.79 4.15
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 57,588 2.29 4.05
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 16,911 0.67 7.27
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 18,477 0.74 4.07
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทาขึ้น เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 3,406 0.14 5.17
ภาษีสินค้าลดเงินอุดหนุนสินค้า 226,617 9.02 4.28

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

3.1 การเกษตร

(นับถึงกลางเดือนมีนาคม 2567) เวียดนามพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว 2566 – ฤดูใบไม้ผลิ 2567 (พ.ย. 66 – ก.พ. 67) รวม 2.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 1.3 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566 ซึ่งภาคเหนือได้ 1.0 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 12.5 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566 ภาคใต้ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 11.2 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566

ภูมิภาคสามเหลียมปากแม่น้ำโขงมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว 2567 (มิ.ย. – พ.ย. 67) รวม 183.1 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2566 ผลผลิตข้าวต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,370 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 230 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2566 ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 974.4 พันตัน เพิ่มขึ้น 60.3 พันตัน

พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 305.5 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 42.3 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 9.6 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.7 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 98.4 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.5 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่าง ๆ 522.8 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

การเลี้ยงกระบือและวัวมีแนวโน้มลดลง การเลี้ยงหมูและสัตว์ปีกได้รับการพัฒนาอย่าง คาดว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จํานวนวัวลดลงร้อยละ 0.1 และจํานวนกระบือลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566

3.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 37.3 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 252.3 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

3.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 1.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และการจับสัตว์น้ำได้ 876.5 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยการจับอาหารทะเลได้ 833.6 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.1

  1. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 4.1

ดัชนีการบริโภคภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และอัตราสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วงมกราคม – มีนาคม 2567 อยู่ที่ 68.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวนแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยในภาครัฐลดลงร้อยละ 0.5 ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.6 และภาคการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

หน่วย: %

.พ. 2567
เทียบกับ
.พ. 2566
มี.ค. 2567
เทียบกับ
.พ. 2567
มี.ค. 2567
เทียบกับ
มี.ค. 2566
.ค. – มี.ค. 2567  เทียบกับ
ม.ค. – มี.ค. 2566
รวม 94.1 120.0 104.1 105.7
การทำเหมืองแร่และเหมือง 87.7 121.4 92.2 95.9
ถ่านหินและลิกไนต์ 82.9 144.5 95.8 99.9
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 87.4 114.9 88.1 91.4
แร่โลหะ 101.4 119.4 107.2 111.7
การทำเหมืองแร่อื่นๆ 83.1 119.6 94.5 98.6
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่ 121.7 102.0 112.7 118.3
การผลิตสินค้า 94.1 119.4 104.6 105.9
สินค้าอาหาร 92.3 120.4 105.1 104.5
เครื่องดื่ม 86.7 119.2 99.0 97.3
ยาสูบ 89.2 123.7 101.7 106.7
สิ่งทอ 95.3 125.0 108.8 114.6
เสื้อผ้า 86.1 124.4 103.0 103.7
หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 86.0 128.4 103.4 105.5
การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 78.0 142.4 100.0 102.2
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 86.9 123.1 98.8 106.2
การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก 90.1 120.7 105.1 111.5
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 127.1 89.6 108.9 121.7
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 120.3 93.9 103.4 128.4
ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ 86.5 109.6 97.5 109.9
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก 99.8 133.4 129.1 125.8
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ 86.7 134.2 88.4 95.3
โลหะพื้นฐาน 102.7 106.1 110.9 116.6
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 102.4 117.2 108.1 106.9
คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 94.3 117.2 104.8 100.4
อุปกรณ์ไฟฟ้า 106.8 122.9 125.0 124.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ 80.2 163.3 110.3 112.4
ยานยนต์ 84.9 145.5 100.1 101.0
ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ 71.6 145.1 95.1 93.8
เฟอร์นิเจอร์ 86.9 131.8 113.9 118.1
การผลิตสินค้าอื่นๆ 84.1 127.1 100.1 102.4
ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 74.9 118.2 80.8 78.8
การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 98.5 125.0 109.5 112.1
การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย 96.4 107.9 109.4 104.0

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 36,244 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 14.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 23,604 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 53,365 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 15,530 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 และมีบริษัทปิดกิจการ 5,083 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทเวียดนามร้อยละ 22.1 เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้าและการผลิตในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 บริษัทเวียดนามร้อยละ 45.4 คาดว่า สถานการณ์การค้าและการผลิตจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

  1. ด้านการลงทุน

6.1 การลงทุนของภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 24.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

6.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมด 6.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 โดยโครงการใหม่ 644 โครงการ มีมูลค่า 4.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.9 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 248 โครงการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 934.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.6 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 604 โครงการ มูลค่า 466.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 61.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

6.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 28.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 75.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 22 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 28.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 74.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 2 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 220.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 96.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

  1. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

7.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ประมาณการยอดขายค้าปลีกของสินค้าและบริการมีมูลค่าประมาณ 65.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 50.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ยอดขายบริการที่พักและร้านอาหาร 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รายรับจากการท่องเที่ยว 602.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รายรับจากบริการอื่น ๆ 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

                                                                  หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

  มี.ค. 2567 .ค. – มี.ค. 2567 มี.ค. 2567 เทียบกับมี.ค. 2566 (%) .ค. – มี.ค. 2567 เทียบกับ ม.ค. – มี.ค. 2566 (%)
มูลค่ารวม โครงสร้าง (%)
รวม 509,325 1,537,649 100.0 109.2 108.2
ยอดขายปลีกสินค้า 392,727 1,190,276 77.4 107.6 107.0
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 58,309 174,853 11.4 115.8 113.4
การท่องเที่ยว 5,079 14,153 0.9 166.1 146.3
บริการอื่นๆ 53,211 158,367 10.3 110.6 109.5

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม 

7.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567)

7.2.1 การส่งออกสินค้าและบริการ

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 93.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 มาจากภาคการผลิตเพื่อส่งออกของเวียดนามมูลค่า 25.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทต่างชาติในเวียดนามมูลค่า 67.85 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 1.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 82.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.1 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 8.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 1.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 26.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การส่งออกบริการของเวียดนามมีมูลค่า 5.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการส่งออกบริการท่องเที่ยวมีมูลค่า 3.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และการส่งออกบริการขนส่งสินค้ามีมูลค่า 1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8

7.2.2 การนำเข้าสินค้าและบริการ

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 84.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 29.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 55.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 79.9 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.0 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 5.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.0

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 29.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การนำเข้าบริการของเวียดนามมีมูลค่า 8.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการนำเข้าบริการขนส่งสินค้ามีมูลค่า 3.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 และการนำเข้าบริการท่องเที่ยวมีมูลค่า 2.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.3

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 22.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 50.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.7  การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 16.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.5 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9

thThai