สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/731665/731665.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai