เศรษฐกิจฮ่องกงเติบโต 2.5 -3.5% ในไตรมาสแรกของปี 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง (Mr. Paul Chan Mo-PO, Financial Secretary) เข้าร่วมงาน Hong Kong’s Professional Services and Exploring Opportunities for Cooperation in the Greater Bay Area ซึ่งจัดโดย the Chinese General Chamber of Commerce โดยให้ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของฮ่องกงในไตรมาสแรกปี 2567 จะขยายตัวร้อยละ 2.5 -3.5 ซึ่งอัตราการว่างงานลดลงอยู่ในระดับร้อยละ 2.93 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่  ร้อยละ 1

นาย Paul Chan  กล่าวเมื่อวันอังคารว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นในฮ่องกงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ และฮ่องกงต้องหันมาส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

แต่จากปัจจัยหลายๆ สิ่ง ได้สวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจภายในฮ่องกงจากแรงกดดันจากภายนอก เช่น การแบ่งภูมิรัฐศาสตร์ การผันผวนทางการเงินและอัตราดอกเบี้ย และการปรับตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ฮ่องกงกำลังเผชิญวิกฤตจากปัญหาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตกลงทุกปีถึงร้อยละ 7 – 9 และการลงทุนในตลาดหุ้นตกลงถึงร้อยละ 14 เช่นกัน ซึ่งภาพรวมดังกล่าวเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น

นาย Paul Chan  ได้กล่าวถึงการเพิ่มมาตรการและผลักดันเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และความร่วมมือพื้นที่เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GREATER BAY AREA (GBA) โดยรัฐบาลกำหนดใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน อาทิ ด้านการเงิน นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และนาย Paul Chan  คิดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ข้อใน 8 ข้อ เป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงในอนาคต

 

เศรษฐกิจฮ่องกงเติบโต 2.5 -3.5% ในไตรมาสแรกของปี 2567

 

นาย Paul Chan  ยังกล่าวถึงแนวคิดการผลักดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศอีก  5 ข้อ เช่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การขนส่ง การบิน บริการทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท ตลอดจนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลจีน (Mr. Fu Xuyin, Vice-Minister of the Ministry of Transport of the People’s Republic of China) กล่าวภายในงาน ALMAC ว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนและยกระดับฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศ โดยจะมีนโยบายและมาตรการในการเชื่อมโยงระบบการให้บริการขนส่งของฮ่องกงเข้าสู่ GBA รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบและประสบการณ์ของฮ่องกงด้านการขนส่งเพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการจีน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ฮ่องกง

นาย Paul Chan  กล่าวว่าศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ Lok Ma Chau Loop เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่สําคัญที่สุดระหว่างฮ่องกงและเซินเจิ้น  พื้นที่นี้จะเป็นที่ตั้งของ San Tin Technopole ซึ่งเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนพื้นที่กว่า 600 เฮกตาร์ (1,483 เอเคอร์) ใกล้ชายแดนให้กลายเป็นศูนย์กลางในการดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีและผู้มีความสามารถ หากมีนโยบายระหว่างฮ่องกงและเซินเจิ้นจะอํานวยความสะดวกในการไหลเวียนของผู้มีความสามารถ ข้อมูล เงินทุน และสินค้าภายในพื้นที่ที่กําหนด จากข้อได้เปรียบของฮ่องกงในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะโดดเด่นยิ่งขึ้น

นาย Ma Jun ตำแหน่งประธาน องค์กร Hong Kong Green Finance Association ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ร่วมอภิปรายในงานแนะนําให้รัฐบาลนํานโยบายเพิ่มเติมนี้ เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้ธุรกิจลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งเทคโนโลยีสีเขียวมีความสําคัญต่อการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

          ภาพรวมเศรษฐกิจฮ่องกงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางบวก จากอัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ และนโยบายทางเศรษฐกิจของฮ่องกงจากการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนกับโครงสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าฮ่องกง และไทยควรใช้โอกาสทางการค้าโดยผู้ประกอบการ/ธุรกิจไทยในการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการฮ่องกง ในการขยายตลาดการค้าเข้าสู่ตลาดจีน (เขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area (GBA))  และต่างประเทศต่อไป

 

แหล่งข้อมูล: https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3260092/hong-kongs-economy-grew-between-25-and-35-first-quarter-paul-chan-says?campaign=3260092&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article

 

thThai