ปลดล็อกการเติบโตของเมืองอินเดียระดับ Tier 2 และ Tier 3

ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของประเทศอินเดีย มีหลากหลายเมืองที่เกิดขึ้นและกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านต่างๆทั้งการค้า วัฒนธรรม และเมืองแห่งโอกาสด้านการลงทุน เพื่อให้เข้าใจความหลากหลายของเมืองตามสภาพภูมิประเทศของประเทศอินเดีย รัฐบาลอินเดียได้จัดแบ่งกลุ่มเมืองเป็นสี่ระดับ หรือ ที่เรียกว่าระดับ Tier I, II, III, และ IV ซึ่งการแบ่งประเภทของเมืองเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดประชากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ คุณภาพความเป็นอยู่ ทั้งนี้ การจำแนกเมืองอินเดียตามระดับ Tier ได้ถูกจำแนกบนพื้นฐานความหนาแน่นของจำนวนประชากร ดังต่อไปนี้ 1) Tier 1 จำนวนประชากรระหว่าง 100,000 ขึ้นไป 2) Tier 2 ระหว่าง 50 000 – 99,999 คน 3) Tier 3 ระหว่าง 20,000 – 49,999 คน และ 4) Tier 4 ระหว่าง 10,000 – 19,999 คน

ปลดล็อกการเติบโตของเมืองอินเดียระดับ Tier 2 และ Tier 3

อย่างไรก็ดี เมืองรองระดับ Tier 2 เป็นเมืองที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายทั่วทั้งอินเดียจำนวน 104 แห่ง กอปรกับอุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองระดับ Tier 2 มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากราคาเข้าซื้อต่ำ ความคล่องตัว และผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
เมืองรองระดับ Tier 2 และ 3 ในอินเดียกำลังกลายเป็นตัวเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายภาคส่วน ตั้งแต่ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค(FMCG) อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการบิน และเทคโนโลยีดิจิทัล

1. สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG): ผู้บริโภคที่มิได้อาศัยอย่าในเมืองหลวง/เมืองเศรษฐกิจ มีแนวโน้วพฤติกรรมการใช้จ่ายที่กำลังเปลี่ยนไป เริ่มให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีแบรนด์มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้หลากหลายทำให้สามารถรับทราบข้อมูลได้มากขึ้น ส่งผลบริษัท FMCG ต้องวางกลยุทธ์และปรับตัวให้รวดเร็ว สามารถปรับ/ผลิตสินค้าตามให้เข้ากับความต้องการ รสนิยมของลูกค้าตามเมืองต่างๆ

2. อสังหาริมทรัพย์: เมืองรองระดับ Tier 2 และ 3 กำลังกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ เนื่องด้วยแรงหนุนจากการเติบโตของประชากร ระบบคมนาคมเชื่อมต่อที่ดีขึ้น และการขยายตัวของการเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจัยเรื่องราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เมือง Tier 2 และ 3 มีความน่าสนใจและดึงดูต่อการทำธุรกิจ

3. อุตสาหกรรมการบิน: ด้วยการเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง เมืองรองจึงกลายกลายเป็นเมืองที่ถูกจับตามองและเป็นจุดสนใจแก่นักธุรกิจ เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น ความต้องสายการบินที่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

4. เทคโนโลยีดิจิทัล: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเมืองรองระดับ Tier 2 และ 3 ส่งผลให้ปัจจุบัน ธุรกิจด้าน e-commerce ได้ขยายตัวและเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากข้อมูลการซื้อขายออนไลน์อินเดีย ระบุว่า คำสั่งซื้อกว่า 60 % เกิดจากการทำธุรกรรมของผู้บริโภคกว่า 50 % ที่อาศัยในเมืองรองดังกล่าว

ปลดล็อกการเติบโตของเมืองอินเดียระดับ Tier 2 และ Tier 3

อย่างไรก็ดี เมืองรองระดับ Tier 2 ที่มีความพร้อมทั้งด้านประชากรที่มีรายได้สูงขึ้น ตลาดแรงงานมีความหลากหลาย และการมีศักยภาพสูงต่อการลงทุน ทำให้เมืองดังกล่าวเป็นที่ดึงดูดต่อบริษัทค้าปลีก แบรนด์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาขยายธุรกิจ อาทิ Croma, Armani Exchange, Malabar Gold & Diamonds, Reliance Smart, Tanishq, H&M, Marks & Spencer, GAP, Starbucks, Pizza Express, and Under Armour ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันศักยภาพของเมืองทั้งเรื่อง การขยายตัวของ E-commerce ฐานผู้บริโภคที่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการจับจ่ายที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสนิยม ส่งผลให้การค้าปลีกในเมืองรองระดับ tier 2 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเรื่อยมา

ข้อคิดเห็น
1. เศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของอินเดียไตรมาส 4/2566 ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบหนึ่งปีครึ่ง แตะที่ระดับ 8.4% สำหรับตลาดสินค้าและบริการหรูที่มีแบรนด์ไม่จำกัดตัวอยู่เฉพาะตามเมืองใหญ่ๆอีกต่อไป ด้วยความเจริญและความมั่งคั่งของอินเดียได้ เริ่มกระจายไปสู่เมืองรองระดับ (tier II, tier III) แล้ว ทำให้ตลาดสินค้าและบริการหรูขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันยอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามมาจากลูกค้าหลักของเมืองเหล่านี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ จึงมีรสนิยมและความคุ้นเคยกับสินค้าที่มีแบรนด์และการเข้าสังคม

2. การศึกษาทำความเข้าใจลักษณะที่โดดเด่นของเมืองในระดับต่างๆ ย่อมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ประกอบการไทย โดยเมือง Tier 1 เป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาแล้ว เป็นศูนย์กลางด้านด้านธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เมืองรองระดับ Tier 2 มีศักยภาพสูง ประชการมีรายได้มากขึ้น พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี กลายเป็นเมือง Smat Cities Mission เมือง Tier 3 อัตราการเติบโตทั้งด้านประชากรและเศรษฐกิจเริ่มพัฒนาและขยายตัวสู่เมืองสำคัญ และเมือง Tier 4 เป็นกลุ่มเมืองที่ตั้งอยู่ในชนบท ห่างไกลอาจยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคที่เข้าถึงได้อย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจดำเนินกธุรกิจกับอินเดีย ควรศึกษาตลาดและทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจของตนว่ามีความเหมาะสมกับตลาดในเมืองรองระดับใด แต่ถึงกระนั้น เมืองรองของอินเดียต่างๆ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและนำพาความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ที่มา: https://timesofindia.indiatimes.com/india/with-rising-incomes-tier-2-3-cities-now-driving-demand-for-international-education/articleshow/107638422.cm

thThai