การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปี 2564

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/731408/731408.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai