การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

thThai