รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ในปี พ.ศ. 2567

thThai