รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

  1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.96 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.05 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2567 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

  1. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

2.1 การเกษตร

นับถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เวียดนามพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาว 2566 – ฤดูใบไม้ผลิ 2567 (พ.ย. 656 – ก.พ. 67) รวม 2.6 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566 ซึ่งภาคเหนือได้ 680.9 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566 ภาคใต้ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566

พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 190.7 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 32.7 พันเฮคเตอร์ เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 5.0 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.0 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 63.7 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 13.8 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่าง ๆ 407.7 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.2

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 การเลี้ยงหมูและสัตว์ปีกมีการพัฒนา แต่การเลี้ยงกระบือและวัวมีแนวโน้มลดลง คาดว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จํานวนวัวลดลงร้อยละ 0.1 และจํานวนควายลดลงร้อยละ 2.6

2.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 17.6 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 88.6 เฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

2.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 659.7 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และการจับสัตว์น้ำได้ 551.4 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 โดยการจับอาหารทะเลได้ 520.1 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

  1. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 3.5

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย: %

.ค. 2567
เทียบกับ
.ค. 2566
.พ. 2567
เทียบกับ
.ค. 2567
.พ. 2567
เทียบกับ
ก.พ. 2566
.ค. – ก.พ. 2567  เทียบกับ
ม.ค. – ก.พ. 2566
รวม 118.9 82.0 93.2 105.7
การทำเหมืองแร่และเหมือง 109.2 83.1 84.7 96.5
ถ่านหินและลิกไนต์ 124.6 76.7 84.7 103.5
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 99.8 87.5 82.0 90.6
แร่โลหะ 129.1 89.9 102.8 115.2
การทำเหมืองแร่อื่นๆ 119.6 74.1 83.3 100.9
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่ 121.0 87.4 113.0 117.1
การผลิตสินค้า 118.7 81.4 93.5 105.9
สินค้าอาหาร 116.5 84.2 95.3 105.8
เครื่องดื่ม 106.0 73.8 80.3 93.4
ยาสูบ 133.4 79.3 91.1 110.7
สิ่งทอ 145.3 78.0 94.4 117.6
เสื้อผ้า 124.4 79.6 88.3 105.3
หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 128.7 76.8 89.6 108.2
การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 132.1 71.1 83.3 106.3
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 139.4 81.5 93.4 114.2
การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก 146.0 80.6 95.7 118.2
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 129.7 93.4 120.9 125.3
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 141.4 88.1 115.1 127.7
ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ 150.7 78.2 99.9 123.2
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก 149.8 71.5 100.4 124.3
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ 113.3 80.3 88.2 100.6
โลหะพื้นฐาน 141.8 86.8 96.1 116.1
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 110.0 79.9 92.5 101.5
คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 101.9 84.4 92.7 97.4
อุปกรณ์ไฟฟ้า 145.8 83.4 102.2 122.1
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ 161.1 70.7 81.4 114.6
ยานยนต์ 118.3 73.1 84.0 100.9
ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ 115.2 74.5 83.6 99.2
เฟอร์นิเจอร์ 157.2 64.7 92.6 123.4
การผลิตสินค้าอื่นๆ 124.7 70.3 81.8 102.5
ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 80.1 73.6 75.8 78.2
การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 129.9 82.9 96.4 112.2
การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย 106.3 96.8 98.9 102.5

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 22,128 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 18,969 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 49,272 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 10,034 บริษัท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.5 และมีบริษัทปิดกิจการ 3,671 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5

  1. ด้านการลงทุน

5.1 การลงทุนของภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

5.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมดประมาณ 4.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 โดยโครงการใหม่ 405 โครงการ มีมูลค่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.8 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 159 โครงการ มีมูลค่า 442.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.4 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 367 โครงการ มูลค่า 255.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 68.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม 405 3,595.9 442.1
จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Ha Noi 27 869.8 9.1
Quang Ninh 8 478.3 -7.2
Thai Nguyen 3 457.9 4.8
Ba Ria – Vung Tau 4 287.4
Dong Nai 19 234.5 31.6
Hung Yen 8 189.2 -38.8
Bac Ninh 54 171.4 102.6
Hai Phong 20 166.9 10.7
Long An 15 110.1 24.2
Bac Giang 14 104.4 147.2
Binh Duong 17 82.7 13.1
Thai Binh 6 78.3 1.0
Vinh Phuc 6 40.5 2.5
Nghe An 1 40.0
Ho Chi Minh City 144 34.0 42.3
Thanh Hoa 3 32.1
Thua Thien Hue 6 28.6
Ninh Binh 3 28.4
Ha Nam 4 23.0 1.4
Da Nang 11 21.6 0.2
จังหวัดอื่นๆ  32  116.7  97.5
ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore 64 1,936.3 45.6
Special Administration Hong Kong 38 460.7 52.4
Japan 27 408.4 0.8
China 131 381.6 7.7
South Korea   52 137.9 61.8
Taiwan 23 66.9 40.5
Samoa 7 53.8 136.7
Canada 3 40.4
Italy 1 39.3 -39.3
Thailand 5 30.5 16.0
The United Kingdom 9 26.9 8.6
Seychelles 1 3.5 0.9
The United States 12 3.2
Virgin Islands (UK) 1 2.4 32.5
France 3 1.2 6.4
Finland 1 1.1
Norway 1 0.5
ประเทศอื่นๆ 26 1.3 71.4

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

5.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 25.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 78.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 24.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 77.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 2 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 220,000 เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 96.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

  1. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

6.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ประมาณการยอดขายค้าปลีกรวมของสินค้าและบริการรวมมีมูลค่าประมาณ 43.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 33.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ยอดขายที่พักและบริการด้านอาหาร 5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ยอดขายของการท่องเที่ยว 382.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ยอดขายบริการอื่น ๆ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม                                                 หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

  .พ. 2567 .ค. – .พ. 2567 .พ. 2567 เทียบกับ.พ. 2566 (%) .ค. – .พ. 2567 เทียบกับ .ค. – .พ. 2566 (%)
มูลค่ารวม โครงสร้าง (%)
รวม 509,701 1,031,482 100.0 108.5 108.1
ยอดขายปลีกสินค้า 393,687 798,277 77.4 107.0 106.8
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 59,702 118,348 11.5 118.4 114.0
การท่องเที่ยว 4,650 8,986 0.9 160.0 135.8
บริการอื่นๆ 51,662 105,871 10.2 106.3 109.7

 

6.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567)

6.2.1 การส่งออกสินค้า

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 59.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ซึ่งภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมียอดการส่งออก 16.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ภาคการลงทุนของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม 43.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 0.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.0 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 52.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.4 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 17.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

6.2.2 การนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 54.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 19.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 34.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3  

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 51.47 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 94.2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 3.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.8

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 20.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 15.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 0.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 12.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.2 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.3 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.9

 

thThai