เวียดนามและมณฑลซานตงของจีนส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า

กรมส่งเสริมการค้า ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้ประสานงานกับรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตง (จีน) จัดงาน “การประชุมส่งเสริมการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงการค้าเวียดนาม – จีน (ซานตง) ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าแห่งชาติ ปี 2567

การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเวียดนามและจีน ในการส่งออกอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์การเกษตรและสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ ของเวียดนามไปยังมณฑลซานตง และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศจีน

การประชุมในครั้งนี้มี นาย วู๊ บ๊า ฟู (Vu Ba Phu) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการค้าเวียดนาม และนาย Song Junke รองผู้ว่าการรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตงเป็นประธานร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากสมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (Vietnam Chamber of Commerce and Industry: VCCI) ผู้แทนหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเวียดนาม และผู้นำจากมณฑลซานตง นอกจากนั้น ยังมีผู้ประกอบการในมณฑลซานตง 86 ราย และผู้ประกอบการเวียดนาม 130 ราย จากภาคการผลิต การส่งออก การนำเข้า สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป โลจิสติกส์ การก่อสร้าง และการลงทุนเข้าร่วมงาน

นาย วู๊ บ๊า ฟู ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการค้ากล่าวในที่ประชุมว่า จีนเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และในขณะเดียวกัน เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนในอาเซียน และ ยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 7 ของจีนในปี 2566 ในช่วงที่ผ่านมา การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างเวียดนามและจีนยังคงพัฒนาและมีการส่งเสริมความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ความสำคัญกับบทบาทของมณฑลซานตง ซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามและซานตงยังคงเติบโตอย่างมาก เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง 2 ประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการของ 2 ประเทศ โดยส่งเสริมจัดกิจกรรมการค้ามากขึ้น จึงจะสามารถขยายขนาดการลงทุนและการค้าสินค้าคุณภาพสูงที่มีจุดแข็งในแต่ละด้านในแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้ การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้กับผู้ประกอบการเวียดนามในการส่งเสริมและสร้างแบรนด์ในตลาดจีน

การประชุมส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าเวียดนาม-จีน (ซานตง) ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่สำหรับผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะมีการวางแผนและกำหนดเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการของเวียดนามและมณฑลซานตง (จีน) ยกระดับความร่วมมือในด้านการค้า และการลงทุน ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าเวียดนาม-จีน

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ซานตงเป็นจังหวัดชายฝั่งตะวันออกของจีน และยังเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของจีน (มี 41 อุตสาหกรรมหลัก) ในปี 2566 มูลค่าการค้ารวมระหว่างซานตง-เวียดนามมีมูลค่า 10,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยการส่งออกจากซานตงมายังเวียดนามมีมูลค่า 8,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.1 การนำเข้าของซานตงจากเวียดนามมีมูลค่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.6  ในปี 2566 สินค้าส่งออกหลักของซานตงมายังเวียดนาม ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก รถยนต์และชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์ เป็นต้น สินค้านำเข้าหลักของมณฑลซานตงจากเวียดนาม ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลไม้ ปลาและสัตว์น้ำ เป็นต้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี รวมถึงเป้าหมายที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้า เพื่อช่วยให้สินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง เวียดนามเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางในจีนได้มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการเวียดนามจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้า คาดว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามและมณฑลซานตงของจีนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

thThai