โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในแคนาดา กิจกรรมการจ้างเหมาผลิตสิ่งพิมพ์ สื่อ Recipe Card สื่อ Poster และสื่อ Tabletop Signage

thThai