ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง โครงการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

thThai