ข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและบริการ เลขที่ 333/ทหล.

thThai