เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบการแก้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย ของสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากอุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ซื้อขายออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าจากต่างประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าว  จะมีผลบังคับใช้ในปี 2568

สาระสำคัญของกฎหมายที่ปรับแก้ทั้ง 4 ฉบับ คือ การกำหนดให้แต่งตั้ง และเปิดเผยชื่อผู้รับผิดชอบในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงผู้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลผู้บริโภคที่ได้รับกระทบ ทั้งนี้ การส่งออกสินค้ามายังต่างประเทศโดยทั่วไป บริษัทตัวแทน/ผู้นำเข้า เป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากตัวสินค้า แทนผู้ผลิต หากแต่ในกรณีการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ cross-border ซึ่งผู้ขายจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศตรงมายังผู้บริโภค โดยไม่ผ่านผู้นำเข้า มักไม่มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และก๊าซ ที่วางจำหน่ายสินค้าในญี่ปุ่น (รวมสินค้านำเข้า) ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดของสินค้าประเภทนั้นๆ และต้องติดเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย “PS” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ พบว่า การค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีผู้หลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ รวมถึงความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งหากพบว่า ผู้ประกอบการขาดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงของสินค้า              ที่เหมาะสม กระทรวงฯ สามารถสั่งการให้แพลตฟอร์มออนไลน์ยุติการจำหน่ายสินค้าได้

ตามข้อมูลของ METI ในปี 2565 มีอุบัติเหตุร้ายแรงที่นำไปสู่การเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ไฟไหม้  ในญี่ปุ่น ถึง 103 ครั้ง เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อนหน้า ซึ่งทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะจักรยานไฟฟ้า หลอดไฟ และโทรศัพท์มือถือ

—————————————————————-

ที่มา : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA257H00V20C24A1000000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA313AQ0R30C24A1000000/

thThai