ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทย และตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๗ (THAIFEX – ANUGA ASIA 2024) โดยวิธีคัดเลือก

thThai