สัมมนาความตระหนักรู้และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการตามข้อตกลง RCEP

งานสัมมนาเรื่องความตระหนักรู้และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินการตามข้อตกลง RCEP เป็นโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 (Mekong-Lancang Cooperation Special Fund, 2023) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Horizon Lake View Resort ในกรุงเนปยีดอ

ประธานกล่าวเปิดงาน โดยท่าน ดร. Kan Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ดร. Wah Wah Maung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนฯ Mr. Zheng Zhihong อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตจีนประจำเมียนมา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง (MLC: Mekong-Lancang Cooperation) รองประธานหน่วยประสานงานแห่งชาติแม่โขง-ล้านช้าง (เมียนมา) จากกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยรัฐมนตรีว่าการทระทรวงการลงทุนฯ กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำว่า ข้อตกลง RCEP เป็นระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และมีกฎเกณฑ์รองรับการค้าสมัยใหม่ ที่จะสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก และเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อตกลง RCEP ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการทำความเข้าใจภาษีศุลกากรและกฎแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลง RCEP จะได้รับประโยชน์สำหรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามข้อตกลง RCEP รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP โดยประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานสัมมนาครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Mr. Zheng Zhihong อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตจีนประจำเมียนมา กล่าวปาฐกถาว่า จีนส่งเสริมการดำเนินการ RCEP อยู่เสมอ โดยจีนมีบทบาทสำคัญในการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการลดภาษี       ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงข้อตกลงในการเปิดตลาด การนำเข้าและส่งออกรวมของจีนกับอีก 14 ประเทศของสมาชิก RCEP มีมูลค่า 12.6 ล้านล้านหยวนในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้

รองประธานหน่วยประสานงานแห่งชาติแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (เมียนมา) จากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา กล่าวปาฐกถาว่า ปี 2567 เป็นปีที่ 8 ของการก่อตั้ง MLC และกองทุนพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในปี 2560 ปัจจุบันมีการดำเนินโครงการไปแล้วกว่า 780 โครงการใน 6 ประเทศสมาชิก ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึ่งเมียนมาได้รับโครงการทั้งหมด 106 โครงการ มูลค่ากว่า 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในงานสัมมนา วิทยากรจากประเทศจีน ไทย และเวียดนาม นำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้า กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภาษีและขั้นตอนศุลกากร รวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าของข้อตกลง RCEP ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและความท้าทายในการดำเนินการตามข้อตกลง RCEP ในงานสัมมนาด้วย

งานสัมมนา ณ กรุงเนปยีดอ ระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จัดขึ้นโดยกองทุนพิเศษ  แม่โขง-ล้านช้าง และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 75 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมจากเมียนมา 40 ราย ผู้เข้าร่วมจากจีน 1 ราย จากกัมพูชา 10 ราย จากลาว 10 ราย จากไทย 9 ราย และจากเวียดนาม 5 ราย

ข้อตกลง RCEP เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ซึ่ง RCEP ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการค้าขายสินค้าและบริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าสมัยใหม่ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล การแข่งขัน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2567

thThai