เศรษฐกิจออสเตรเลียไตรมาสเดือนธันวาคมชะลอตัว

สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจออสเตรเลียปี 2566 ชะลอตัวลงเป็นผลจากการบริโภคของภาคครัวเรือนลดลง (อิทธิพลจากภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น) การเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียไตรมาสเดือนธันวาคม 2566 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.2 (ขยายตัว 9 ไตรมาสติดต่อกันแต่เป็นไตรมาสที่มีการขยายตัวต่ำสุด) ทำให้การขยายตัวตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.5 (ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2533) จากการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนของภาคธุรกิจเป็นกลไกขับเคลื่อน โดยการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสเดือนกันยายน ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการแพทย์ และการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพที่ชาวออสเตรเลียเผชิญอยู่ สำหรับการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.5 ในขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนประเภท Non-dwelling building เช่น การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์อื่นๆ แต่การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆลดลงร้อยละ 1.3

ด้านการค้าออสเตรเลีย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของ GDP) หดตัวลง โดยไตรมาสเดือนธันวาคมการส่งออกสินค้าออสเตรเลียลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 (จากการลดลงของการส่งออกทองคำและสินค้าเกษตร) ในขณะที่การส่งออกสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ (ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และสินแร่โลหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5) และภาคบริการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี การนำเข้าสินค้าและบริการออสเตรเลียลดลงร้อยละ 3.4 เนื่องจากการบริโภคในประเทศรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศลดลง

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนค่อนข้างซบเซามีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 เนื่องจากชาวออสเตรเลียเน้นการใช้จ่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นหลัก เช่น ค่าพลังงาน ค่าเช่าที่พักอาศัย ค่าอาหารและค่ารักษาสุขภาพ รวมถึงการรับประทานที่บ้าน ทำให้การเติบโตของธุรกิจบริการที่พักอาศัย อาหาร และสันทนาการซบเซา

อย่างไรก็ตาม รายได้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง) การจ้างงานในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 4.1 ทำให้อัตราการออมเงินในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ประกอบกับธนาคารกลางออสเตรเลียคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 4.35 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ปรับลดลง (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 4.1) คาดว่า การประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ธนาคารกลางออสเตรเลียจะชะลอการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ มีแนวโน้มที่ชาวออสเตรเลียจะกลับมาใช้จ่ายซื้อสินค้าและเครื่องแต่งกาย รับประทานอาหารนอกบ้าน เดินทางท่องเที่ยว และซื้อรถยนต์ใหม่อีก

การเติบโตของ GDP ต่อหัวออสเตรเลียหดตัวร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรออสเตรเลีย สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังหดตัว คาดว่า การกำหนดแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปี 2567-2568 รัฐบาลกลางออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคม จะมุ่งเน้นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียเป็นหลัก

…………………………………………………………………………………..

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา:

ABS

www.abc.net.au

thThai