พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

ในช่วงตรุษจีนปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายทางออนไลนืหรือออฟไลน์ก็มี     การวางจำหน่ายสินค้าของใช้วันตรุษจีนที่มีความหลากหลาย โดยผู้บริโภคชาวจีนมีแนวคิดที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือ “Go to the market and buy new year’s goods” ซึ่งปัจจุบันชาวจีนมักนิยมเลือกซื้อเพื่อตุนสินค้าช่วงตรุษจีน คนรุ่นใหม่มีรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงช่องทางการเลือกซื้อสินค้าที่ให้ความสนใจการช่องทางการเลือกซื้อรูปแบบใหม่ และให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้น

  1. พฤติกรรมของชาวจีนกับการเฉลิมฉลองตรุษจีน

จากข้อมูล เผยให้เห็นว่า ในช่วงตรุษจีน 2567 ที่ผ่านมานี้

ผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 60.44 นิยมเฉลิมฉลองตรุษจีนในพื้นที่

(บ้านเกิด) ร้อยละ 11.60 เฉลิมฉลองตรุษจีนในพื้นที่ (ต่างพื้นที่)

ร้อยละ 26.80 กลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีน และร้อยละ 1.16

เลือกเฉลิมฉลองตรุษจีนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เนื่องจากตลาด

การท่องเที่ยวค่อย ๆ ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในหลาย ๆ พื้นที่ลงทุนสร้าง

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้ง

ตั้งแต่ปี 2567 ประเทศจีนมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ใน

การยกเว้นวีซ่า เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ

กระตุ้นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ในช่วงเทศกาล

ตรุษจีนที่ผ่านมานี้ประเทศจีนมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยัง

ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

  1. มูลค่าสินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมเลือกซื้อในช่วงตรุษจีน

ในปี 2567 ชาวจีนมักนิยมเลือกซื้อสินค้าตรุษจีนตามประเพณีดั้งเดิม คิดเป็นสัดส่วนของผู้บริโภค      ร้อยละ 74.74 เสริมด้วยสินค้าตรุษจีนรูปแบบใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.26 ทั้งนี้ ผู้บริโภคร้อยละ 1.80  เลือกซื้อสินค้าที่มีราคา 200 หยวนหรือน้อยกว่า ร้อยละ 19.07 เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาระหว่าง 200 – 500 หยวน ร้อยละ 27.71 เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาระหว่าง 501 – 1,000 หยวน ร้อยละ 26.03 เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาระหว่าง 1,001 – 2,000 หยวน และร้อยละ 16.75 เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาระหว่าง 2,001 – 3,000 หยวน ผู้บริโภคชาวจีนหันมาเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาสูงหรือสินค้าไฮเอนด์มากขึ้น เนื่องด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้ามากขึ้น แต่ก็ไม่ได้แสวงหาสินค้าที่มีความหรูหรามากเกินไป

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

  1. ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าตรุษจีน

          ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญกับปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าของใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในด้านคุณภาพของสินค้าเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.64 รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านคุณประโยชน์ต่อร่างกาย/ สรรพคุณของสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.74 และปัจจัยด้านราคา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.59 ปัจจัยด้านความเหมาะสมในการมอบเป็นของขวัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.56 และปัจจัยด้านความสะดวกในการเลือกซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

4.สินค้ายอดนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าตรุษจีนและสินค้ามี         ความหลากหลายมากขึ้น สินค้าที่เป็นที่นิยมเลือกซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด ได้แก่ ผลไม้ ซึ่ง       คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.52 เลยทีเดียว รองลงมาได้แก่ สินค้าขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้า/ กระเป๋า/ รองเท้า สินค้าถั่ว เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ อาหารเสริม/ ของบำรุงสุขภาพ เครื่องสำอาง/ สกินแคร์ อาหารทะเลอบแห้ง สินค้าสำหรับแม่และเด็ก ของตกแต่งบ้าน เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป ชา ของเล่นเด็ก เป็นต้น ในจำนวนนี้ สินค้าขนมขบเคี้ยว อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ชาวจีนมักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมตามธรรมชาติ ไม่มีสารปรุงแต่ง และน้ำตาลน้อย แสดงให้เห็นว่า ชาวจีนมุ่งเน้นการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูง

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

นอกจากนี้ ในปี 2567 ผู้บริโภคชาวจีนรุ่นใหม่ยังนิยมเลือกซื้อสินค้าใหม่ ๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เช่น ขนมปัง/ เค้ก คิดเป็นสัดส่วนผู้บริโภคร้อยละ 41.62 สินค้าน้ำตาลน้อย/ ไขมันต่ำ คิดเป็นสัดส่วน    ร้อยละ 36.60 เสื้อผ้าสไตล์จีนดั้งเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.93 ของใช้ในบ้านแบบอัจฉริยะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.84 และของที่ระลึก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.65 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการยอมรับสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น และมุ่งเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีความทันสมัย

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

  1. มูลค่าตลาดของขวัญในประเทศจีน

          ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวจีนมีประเพณีมอบของขวัญให้แก่กันและกัน ถือว่าเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวจีนที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ ข้อมูลจาก iiMedia Research พบว่า ตั้งแต่ปี 2561 – 2566 ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมของขวัญเพิ่มขึ้นจาก 800,000 ล้านหยวน           เป็น 1,299,800 ล้านหยวน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี จนกระทั่งปี 2570 คาดว่าอุตสาหกรรมของขวัญในประเทศจีนจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,619,700 ล้านหยวน

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

6.ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมมอบเป็นของขวัญในช่วงตรุษจีน

          ในปี 2567 ผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 90.98 นิยมมอบของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีน ร้อยละ 46.18 ของผู้บริโภคเลือกซื้อเป็นสินค้าเครื่องดื่ม รองลงมาได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ/ อาหารเสริม วิตามิน และรังนก เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.34 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น นิยมเลือกสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และฟังก์ชันในการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญ เพื่อแสดงถึงความห่วงใย ส่วนสินค้าดอกไม้และผลไม้ชาวจีนร้อยละ 42.35 นิยมมอบให้ในช่วงตรุษจีน และร้อยละ 40.23 นิยมมอบของขวัญเป็นขนมขบเคี้ยว ส่วนสินค้าจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้า ชาวจีนไม่ค่อยนิยมมอบเป็นของขวัญ ซึ่งประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีสไตล์การเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้าที่ตรงกับรสนิยมของตัวเอง จึงทำให้หลายคนไม่ค่อยนิยมมอบเป็นของขวัญ เนื่องจากกังวลว่าจะไม่ถูกใจผู้ที่ได้รับ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตรุษจีนในช่วงปีมังกรทอง 2567 สคต.คุนหมิง

ความคิดเห็น สคต.

ชาวจีนมีประเพณีและวัฒนธรรมการซื้อสินค้าตรุษจีนก่อนหรือในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะพบว่าภายในร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเลือกซื้อสินค้าตรุษจีน ของประดับตกแต่ง วัสดุ อาหารและเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งยังมีธรรมเนียมมอบของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายในช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นโอกาสของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง สกินแคร์ ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนในช่วงตรุษจีนได้ เช่น การใส่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม หรือเป็น Limited เฉพาะในช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน      ชาวจีนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก สินค้าไทยที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ/ สมุนไพรจะมีโอกาสได้รับความสนใจสูงในตลาดจีน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาการทำตลาดในรูปแบบใหม่  อย่างการทำตลาดออนไลน์ การรีวิวสินค้าด้วย KOL ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของจีน จึงจะสามารถแข่งขันกับสินค้าตรุษจีนในท้องถิ่นได้

*****************************************

แหล่งที่มา : https://www.iimedia.cn/c1061/98839.html

สคต. คุนหมิง

 

thThai