เศรษฐกิจเดนมาร์กยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี

สำนักงานสถิติแห่งชาติเดนมาร์ก (Statistics Denmark) เปิดเผยรายงานล่าสุด อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2566 (Q4 2023) ที่ร้อยละ 2.0 รวมมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2566 (Annual GDP) ที่ 2,792 พันล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 404.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

อย่างไรก็ดี เมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่า อุตสาหกรรมยา และเวชภัณฑ์ นำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ Novo Nordisk เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเดนมาร์ก ซึ่งหากนำอุตสาหกรรมยาของเดนมาร์กออกจากการคำนวณ จะพบว่า GDP ของเดนมาร์กลดลงร้อยละ 0.1

อย่างไรก็ตาม แม้จะตัดอุตสาหกรรมยาออกจากการคำนวณ นักวิเคราะห์ต่างเห็นว่า เศรษฐกิจเดนมาร์กยังอยู่ในระดับที่ดี โดยเจ้าหน้าที่ Chief Economist ธนาคาร Danske Bank เห็นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจเดนมาร์กมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมธุรกิจบริการร้านอาหาร และการท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้ดี แต่ตรงกันข้าม ธุรกิจค้าปลีก ร้านค้า และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ กลับถดถอย ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินมากขึ้นกับวัฒนธรรม และการพักผ่อน ส่งผลให้มีเงินเหลือสำหรับซื้อสินค้าลดน้อยลง ในขณะที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ และโครงการการก่อสร้างบ้านใหม่ลดลงเช่นเดียวกัน
และเช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ chief economist จากสำนักพิมพ์สื่อธุรกิจ Børsen ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจเดนมาร์กมีทั้งส่วนที่ดี และส่วนที่ไม่ดี

หากมองภาพรวมเศรษฐกิจเดนมาร์ก โดยรวมทุกอุตสาหกรรมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยาเข้าด้วยกัน เศรษฐกิจของเดนมาร์กในปี 2566 มีอัตราการเติบโตเดียวกับปีก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นอัตราที่ถือว่าอยู่ในอัตราที่ดี หากเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และเศรษฐกิจยุโรปประเทศอื่นๆ รวมถึงธนาคารชาติเดนมาร์ก (Danmarks Nationalbank) ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ซึ่งเป้าหมายคือ การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงได้
ที่มาของข่าว: TV2

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทาง และความคิดเห็นของสคต.:
• โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคเดนมาร์กค่อนข้างเปิดกว้างรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเปิดรับสินค้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ของเดนมาร์กก็มักเป็นที่ต้องการเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศมายาวนาน การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงจูงใจการซื้อสินค้า
• เดนมาร์กเป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้บริโภคเดนมาร์กนิยมการเข้าร้านค้าเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าบ่อยๆ แทนการกักตุน และซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนั้นผู้บริโภคมีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวโน้มด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่จึงพยายามปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเน้นที่การเสนอผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ สินค้าออร์แกนิก รวมถึงสินค้า Plant – based นอกจากนี้ กลุ่มสินค้า private brand มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคามากขึ้น
• สินค้าที่ผู้บริโภคตลาดเดนมาร์กให้ความสำคัญอื่นๆ เช่น สินค้าที่มีความโปร่งใส ยั่งยืน มีจริยธรรม มีฉลากข้อมูลครบถ้วน และสินค้ามีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้บริโภคโดยทั่วไปพยายามลดขยะและของเสียที่เกิดจากการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเติมแต่งให้น้อยที่สุด

thThai