ตามรายงานล่าสุดของ SSI Research กล่าวว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ของเวียดนามมีขนาดที่เล็กแต่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยในปี 2566 รถยนต์ไฟฟ้า (EV) คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เนื่องมาจากความพยายามในการพัฒนาที่โดดเด่นของ บริษัท Vinfast, SAIC Motor และ General Motors

คาดว่าในปี 2567 จะเติบโตอย่างมากจากการขยายตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในเวียดนามและต่างประเทศ โดยผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศหลายราย เช่น Honda, Kia, Hyundai, BMW และ Toyota ได้เปิดตัวรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) รุ่นต่างๆ สู่ตลาดเวียดนามแล้ว ซึ่งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและช่วยในการเติบโตโดยรวมของตลาดรถยนต์ในเวียดนาม นอกจากนี้ ในปี 2566 การปรากฏตัวของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในเวียดนาม แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนต่อตลาดรถยนต์เวียดนาม และผู้บริโภคก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน จากการวิจัยของ BMI ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 26 ในช่วงปี 2566-2575 หรือเทียบเท่ายอดขายที่ 65,000 คันต่อปีในปี 2575

อย่างไรก็ตาม SSI Research ยังชี้ให้เห็นจุดอ่อนของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิม เช่น ปัญหาด้านราคา ระยะเวลาการใช้งานของรถต่อการชาร์จไฟฟ้าในหนึ่งครั้ง การขาดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ

จากการวิจัยของ Vero Vietnam และ ASEAN ระบุว่าปี 2563 มีเพียงร้อยละ 5.7 ของครัวเรือนชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่ยังมีอีกมาก จากเศษฐกิจของเวียดนามในช่วงปีที่ผ่านมาเติมโตอย่างต่อเนื่องทำให้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่าอัตราการครอบครองรถยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าร้อยละ 9 ของครัวเรือนชาวเวียดนามจะเป็นเจ้าของรถยนต์ภายในปี 2568

รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎระเบียบที่ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพอากาศที่เป็นมลพิษและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว โดยนโยบายที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุน เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ นโยบายการลดหย่อนภาษีสรรพสามิต และลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้ารถยนต์ไฟฟ้า

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) ที่เพิ่มขึ้น จะมีส่วนสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2566 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท Vìnfast ประมาณ 32,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 จากปีก่อนและจากการคาดการณ์ตลาดรถยต์ไฟฟ้าของเวียดนามจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นโอกาสทางการค้าและลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าในเวียดนาม ผู้ประกอบการไทยยังสามารถส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ไฟฟ้ามายังเวียดนาม เช่น เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) มอเตอร์ (Motor) รีดิวเซอร์ (Reducer) แบตเตอร์รี่ และชุดควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าในรถยนต์ (Electric Power Control Unit (EPCU) เป็นต้น

thThai