ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ชื่อโครงการการจ้างเหมาดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารฮาลาล ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

thThai