ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการเจาะตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกร่วมกับผู้ประกอบการในเขตตอนกลางของสหรัฐฯ

thThai