อัตราการว่างงานของประชากรชาวมาเลเซียลดลงเหลือร้อยละ 3.3

ที่มา : สำนักข่าว Bernama

กรมสถิติของประเทศมาเลเซีย (DOSM) ได้เปิดเผยรายงานจำนวนผู้ว่างงานในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 3.3 โดยในเดือนธันวาคม 2566 ลดลงจำนวนลงเหลือ 567,800 คน

ดาโต๊ะ เสรี ดร. โมฮัมหมัด อูซีร์ มหิดดิน หัวหน้านักสถิติกล่าวว่าตัวเลขการว่างงานของประชากรชาวมาเลเซียในเดือนธันวาคมบ่งชี้ถึงรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาเลเซีย โดยอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน (Labor force participation rate: LFPR) เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 70.3 หรือ 17.03 ล้านคน

การจ้างร้อยละ 75.2 อยู่ในประเภทพนักงานทั่วไป ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 หรือ 12.38 ล้านคน ในทำนองเดียวกัน แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นยังพบได้ในหมวดหมู่อาชีพอิสระ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 หรือ 3 ล้านคน

การจ้างงานในภาคบริการ โดยเฉพาะในด้านข้อมูลและการสื่อสาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนกิจกรรมการขนส่งและการจัดเก็บยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการผลิต การก่อสร้าง เหมืองแร่ และเหมืองหิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนทางกับภาคเกษตรกรรมมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในแง่ของอัตราการว่างงานและตัวเลขค่า LFPR โดยแบ่งตามรัฐในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2023 เขตปกครองพื้นเศษปุตราจายามีอัตราการว่างงานต่ำสุดที่ร้อยละ 1.5 ตามมาด้วยรัฐเปอร์ลิสและปีนังที่ร้อยละ 2.0

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

มาเลเซียมีอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน (Labor force participation rate: LFPR) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของมาเลเซียในปี 2567 จะส่งผลให้ตลาดแรงงานของประเทศมาเลเซียจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มสูงขึ้น จากตัวแปรข้างต้นจะส่งผลโดยตรงต่อ GDP (Gross domestic product) ของประเทศมาเลเซียทำให้กำลังซื้อของประชากรชาวมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นไปอีกระดับ ในปัจจุบัน ประชากรชาวมาเลเซียมีกำลังซื้อสูงเป็นลำดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์

 

ความคิดเห็น สคต.

ประชากรชาวมาเลเซียมีกำลังซื้อที่สูงและให้การยอมรับสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สำนักงานฯ มีความเห็นว่า ด้วยแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าไทยและกำลังซื้อที่สูงขึ้นของชาวมาเลเซียถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะส่งออกสินค้าและบริการไทยมาทำตลาดในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกมายังมาเลเซียจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานฯ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศมาเลเซีย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai