รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศกฎหมายการเกณฑ์ทหารและมีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รัฐบาลเมียนมา โดยสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC : State Administration Council) ได้ออกประกาศที่ 27/2024 ให้กฎหมายการเกณฑ์ทหาร (People’s Military Service Law) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งรัฐบาลเมียนมาจะประกาศรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมต่อไป โดยในรัฐธรรมนูญของเมียนมา มาตรา 385 กำหนดว่า “พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ปกป้องเอกราช อำนาจการปกครอง และบูรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” และในมาตรา 386 กำหนดว่า “พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ต้องรับการฝึกทหารตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงของชาติ” โดยมีรายละเอียดกฎหมายเกณฑ์ทหาร สรุปดังนี้

  1. รัฐบาลเมียนมาได้ออกประกาศที่ 27/2024 ให้กฎหมายการเกณฑ์ทหาร (People’s Military Service Law) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงของชาติ
  2. ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร (1) กรณีปกติ พลเมืองชายอายุ 18–35 ปี และพลเมืองหญิงอายุ 18–27 ปี และ (2) กรณีผู้เชี่ยวชาญ (แพทย์ วิศวกร ช่างหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) พลเมืองชายอายุ 18–45 ปี และพลเมืองหญิงอายุ 18–35 ปี โดยการสำรวจประชากรที่อยู่ในข่ายการเกณฑ์ทหารจำนวนประมาณ 14 ล้านคน (ชาย 6.3 ล้านคน และหญิง 7.7 ล้านคน)
  3. ระยะเวลาการเข้ารับราชการทหาร (1) กรณีปกติ 2 ปี (2) กรณีผู้เชี่ยวชาญ 3 ปี และ (3) หากเมียนมาอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลเมียนมาสามารถขยายระยะเวลาการรับราชการทหารไปถึง 5 ปี ได้
  4. โทษจากการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการเข้ารับราชการทหาร จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
  5. การเกณฑ์ทหารรอบแรกจะเกิดขึ้นในเดือน เม.ย. 67 โดยจะเรียกชาวเมียนมา 5,000 คน เข้ารับการเกณฑ์ทหารในรอบแรก และจะเรียกเกณฑ์ทหารรวม 50,000 คนต่อปี โดยทหารเกณฑ์รุ่นที่ 1–4 จะเป็นทหารเกณฑ์ชายเท่านั้น ส่วนทหารเกณฑ์หญิงจะเริ่มขึ้นในการเกณฑ์ทหารรุ่นที่ 5 เป็นต้นไป
  6. ชาวเมียนมาที่อยู่ในเกณฑ์เข้ารับราชการทหารแต่กำลังศึกษาต่อหรือทำงานอยู่ต่างประเทศสามารถผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดสัญญาการทำงานในต่างประเทศได้
  7. กฎหมายดังกล่าวแม้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่มีประกาศรายละเอียดการบังคับใช้ วิธีการคัดเลือก รายละเอียดบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นจากการรับราชการทหาร ซึ่งจะต้องรอประกาศรายละเอียดดังกล่าวต่อไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar,

The Irrawaddy และการประกาศของรัฐบาลเมียนมา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

thThai