ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารฮาลาลในต่างประเทศ

thThai