คาดการณ์เศรษฐกิจเอสโตเนียถดถอยมากที่สุดในสหภาพยุโรป

European Commission ได้เปิดเผยการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของเอสโตเนียในปี 2566 โดยคาดว่าเศรษฐกิจของเอสโตเนียจะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 2.6 ซึ่งถือว่ามีอัตราการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจมากที่สุดในสหภาพยุโรป และคาดว่าเศรษฐกิจของเอสโตเนียจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในปี 2567 โดยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.9

 

ทั้งนี้ EC ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเอสโตเนียปรับตัวลดลง ได้แก่ การปรับตัวลดลงของการบริโภคในภาคครัวเรือนจากปัญหาราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่มขึ้น การปรับตัวลดลงของการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับตัวลดลงของการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

เศรษฐกิจในเอสโตเนียกำลังอยู่ในภาวะถดถอยเนื่องจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการ แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศลงมาอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 และประกาศปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2567 จากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 22 เพื่อหวังดึงเงินภาษีกลับเข้ามาในระบบกองคลัง อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์ของเอสโตเนียมีความเห็นว่า ราคาสินค้ายังคงจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง และประชาชนจะยังคงชะลอการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าต่อไป นอกจากนั้นรายได้ของรัฐที่คาดว่าจะได้จากภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจะทำให้การขาดดุลงบประมาณภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น

 

ที่มา : Estonian National Broadcasting

thThai