รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนธันวาคม 2566

A. ด้านการค้า

  1. การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม

1.1.ในเดือนธันวาคม 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนธันวาคม 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 60.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมูลค่าการส่งออก 31.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และมูลค่าการนำเข้า 29.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.6 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.2) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.0) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5) และรองเท้า (1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.6)

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.6) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6) ผ้าผืน (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.9) เหล็กและเหล็กกล้า (866.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.3) และน้ำมันดิบ (839.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2)

1.2.ในปี 2566

1.2.1.ปริมาณการค้า

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในปี 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 681.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมูลค่าการส่งออก 354.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 และมูลค่าการนำเข้า 326.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 28.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 1: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับโลก

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ 2564 2565 2566
มูลค่า ขยายตัว (%) มูลค่า ขยายตัว (%) มูลค่า ขยายตัว (%)
ปริมาณการค้า 669.0 22.7 731.3 9.3 681.0 -6.9
– การส่งออก 336.2 18.9 371.7 10.6 354.7 -4.6
– การนำเข้า 332.8 26.7 359.6 8.0 326.4 -9.2
ดุลการค้า 3.3 -83.3 12.1 265.2 28.3 133.1

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

 

1.2.2.สินค้าสำคัญ

สินค้าส่งออกสำคัญในปี 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (57.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2565) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (52.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.7) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (43.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.7) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (33.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.4) และรองเท้า (20.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.3)

สินค้านำเข้าสำคัญในปี 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (87.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (41.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.9) ผ้าผืน (13.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.5) เหล็กและเหล็กกล้า (10.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.5) และเม็ดพลาสติก (9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.2)

1.2.3 ตลาดที่สำคัญ

ตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (97.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.3) จีน (61.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6) เกาหลีใต้ (23.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.3) ญี่ปุ่น (23.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.8) และเนเธอร์แลนด์ (10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.8) ไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน (7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.3) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ จีน (110.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.6) เกาหลีใต้ (52.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.6) ญี่ปุ่น (21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.5) ไต้หวัน (18.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.6) และสหรัฐอเมริกา (13.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.5) ในอาเซียน ไทยเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนาม (11.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.3) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.3)

ตาราง 2: สถิติการนำเข้าตามตลาดหลักของเวียดนามในปี 2566

ที่ ตลาด สินค้าหลัก มูลค่า

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ขยายตัว

(%)

1 จีน –     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

110.6 -6.6
2 เกาหลีใต้ –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

52.5 -15.6
3 ญี่ปุ่น –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     เหล็กและเหล็กกล้า

21.6 -7.5
4 ไต้หวัน –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

18.4 -18.6
5 สหรัฐอเมริกา –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าฝ้าย

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

13.8 -4.5
6 ไทย –     ยานพาหนะ (รถยนต์)

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

11.8 -16.3
7 อินโดนีเซีย –     ถ่านหิน

–     เหล็กและเหล็กกล้า

–     ไขมันสัตว์และน้ำมันพืช

8.7 -9.3
8 ออสเตรเลีย –     ถ่านหิน

–     ข้าวสาลี

–     แร่และผลิตภัณฑ์แร่

8.5 -15.7
9 มาเลเซีย –     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

7.8 -14.4
10 คูเวต –      น้ำมันดิบ

–      เม็ดพลาสติก

–      ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas)

5.9 -10.4

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

 

  1. การค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

2.1.ในเดือนธันวาคม 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนธันวาคม 2566 การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 553.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.4 และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9

สินค้าส่งออกไปไทย

  • สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (79.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.4) น้ำมันดิบ (52.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.9) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (51.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.7) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (47.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.3) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (44.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.2)
  • สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สารเคมี (6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.6) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (8.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.0) กระเป๋า ชุดสูท หมวก และร่ม (2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.9) สายไฟฟ้าและสายเคเบิลหุ้มฉนวน (7.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3) และผักและผลไม้ (15.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8)

สินค้านำเข้าจากไทย

  • สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (118.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3) น้ำมันทุกชนิด (118.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 251.2) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (77.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.8) ยานพาหนะ (รถยนต์) (71.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดงร้อยละ 7.4) และโลหะพื้นฐานอื่นๆ (65.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0)
  • สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด (118.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 251.2) อัญมณี โลหะมีค่า และผลิตภัณฑ์ (3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.8) อาหารสัตว์และวัตถุดิบ (10.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.8) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) (4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7) และไขมันสัตว์และน้ำมันพืช (8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.1)

2.2.ในปี 2566

2.2.1.ปริมาณการค้า

การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 18.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทั้งหมด โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของการส่งออกทั้งหมด และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 11.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของการนำเข้าทั้งหมด ส่งผลให้ขาดดุลการค้าประมาณ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 3: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ 2564 2565 2566
มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%)
ปริมาณการค้า 18.7 18.0 2.8 21.6 15.3 3.0 18.9 -12.1 2.8
– การส่งออก 6.2 25.2 1.8 7.5 22.1 2.0 7.2 -4.3 2.0
– การนำเข้า 12.6 14.8 3.8 14.1 12.0 3.9 11.8 -16.3 3.6
ดุลการค้า -6.4 6.33 -193.4 -6.6 2 -54.2 -4.6 -30.0 -16.3

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

 

2.2.2.สินค้าหลัก

2.2.2.1 สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2565) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (924.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.2) น้ำมันดิบ (744.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.0) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (715.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (596.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8) รายละเอียดตามภาคผนวก 1

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว(35.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 353.8) น้ำมันทุกชนิด (4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8) สารเคมี (73.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.7) กาแฟ (112.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.6) และรองเท้า (99.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9)

2.2.2.2 สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2565) ยานพาหนะ (รถยนต์) (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.9) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (908.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.6) น้ำมันทุกชนิด (857.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.0) และชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ (703.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 30.4) รายละเอียดตามภาคผนวก 2

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปุ๋ย (5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.9) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (78.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0) ข้าวโพด (21.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0) ยาฆ่าแมลงและวัตถุดิบ (44.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5)

 

B. การลงทุน

    1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment-FDI) ในเวียดนาม

จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (Vietnam’s Ministry of Planning and Investment) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2566 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 36.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีโครงการใหม่จำนวน 3,188 โครงการ รวมมูลค่า 20.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 1,262 โครงการ รวมมูลค่า 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.1 และโครงการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 3,451 โครงการ รวมมูลค่า 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.7

ตาราง 4:  สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2566 การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 ธันวาคม 2566)

สาขา โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สาขา โครงการ มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 อุตสาหกรรมการผลิตและ
การประมง
1,075 23,505.0 อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง 16,875 283,026.2
2 อสังหาริมทรัพย์ 68 4,665.8 อสังหาริมทรัพย์ 1,135 68,045.9
3 การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ 12 2,373.4 การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ 194 40,671.4
4 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 11 1,555.9 ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 986 14,339.0
5 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 403 1,285.0 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,010 10,988.5
อื่นๆ 1,619 3,222.6 อื่นๆ 12,940 51,846.6
รวม 3,188 36,607.6 รวม 39,140 468,917.5

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 

ตาราง 5: ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2566 การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 ธันวาคม 2566)

ประเทศ โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ โครงการ มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 สิงคโปร์ 410 6,803.5 เกาหลีใต้ 9,863 85,865.8
2 ญี่ปุ่น 302 6,566.0 สิงคโปร์ 3,494 74,519.4
3 ฮ่องกง 315 4,684.0 ญี่ปุ่น 5,264 73,962.9
4 จีน 707 4,470.9 ไต้หวัน 3,104 39,315.9
5 เกาหลีใต้ 472 4,400.9 ฮ่องกง 2,458 34,124.0
อื่นๆ 982 9,682.2 อื่นๆ 14,957 161,129.6
รวม 3,188 36,607.6 รวม 39,140 468,917.5

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 

 

ตาราง 6: จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

ที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2566 การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 ธันวาคม 2566)

บริเวณ โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริเวณ โครงการ มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

I ชายฝั่งตอนกลางใต้ 129 744.3   1,806 28,236.2
1 Quang Ngai 7 248.1 Da Nang 1,017 6,479.2
2 Da Nang   104 182.2 Quang Nam 224 6,324.4
3 Ninh Thuan 3 166.2 Khanh Hoa 120 4,410.1
4 Binh Dinh 6 70.4 Binh Thuan 160 3,850.7
5 Khanh Hoa 3 48.8 Quang Ngai 69 2,128.0
จังหวัดอื่นๆ 6 28.7 จังหวัดอื่นๆ 216 5,043.7
II. ที่ราบสูงตะวันตก 4 77.1   170 1,871.9
1 Dak Lak 2 61.7 Dak Lak 30 706.8
2 Lam Dong 2 12.8 Lam Dong 103 514.8
3 Gia Lai 2.6 Dak Nong 20 311.9
4 Kon Tum 9 245.4
5 Gia Lai 8 93.0
III. ภาคใต้ 1,661 12,627.7 21,869 218,732.3
A. ตะวันออกเฉียงใต้ 1,522 11,394.1 19,887 182,895.8
1 Ho Chi Minh City 1,202 5,852.0 Ho Chi Minh City 12,398 57,632.8
2 Binh Duong 136 1,573.9 Binh Duong 4,217 40,397.9
3 Dong Nai  85 1,514.2 Dong Nai 1,899 36,569.6
4 Ba Ria – Vung Tau 21 1,039.6 Ba Ria – Vung Tau 552 33,890.8
5 Binh Phuoc 50 757.6 Tay Ninh 366 9,706.7
6 Tay Ninh 28 656.9 Binh Phuoc 455 4,698.0
B. สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 139 1,233.7 1,982 35,836.6
1 Long An 118 753.3 Long An 1,389 13,578.1
2 Bac Lieu 0 179.8 Kien Giang 66 4,812.8
3 Soc Trang 1 91.3 Bac Lieu 15 4,675.8
4 Vinh Long 2 79.0 Tra Vinh 40 3,198.4
5 Can Tho 3 60.6 Tien Giang 143 2,760.0
จังหวัดอื่นๆ 15 69.6 จังหวัดอื่นๆ 329 6,811.5

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 

  1. การลงทุนของไทยในเวียดนาม

2.1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2566 บริษัทไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 879.50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงการใหม่จำนวน 57 โครงการ มูลค่า 490.59 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 15 โครงการ มูลค่าเพิ่มประมาณ 352.79 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่นักลงทุนไทยซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 44 โครงการ มูลค่า 36.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 111 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

2.2 การลงทุนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 ธันวาคม 2566) ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 144 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 735 โครงการ มูลค่า 14.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

***********************************

 

thThai