สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนธันวาคม 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร

ในเดือนธันวาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโตที่ +0.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมลดลงที่ -4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโตที่ +2.6% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -2.5% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนธันวาคม 2566 NODX ลดลงที่ -1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +1% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Electronic NODX แต่สินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้น

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนธันวาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -12.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ PCs ,ICs และ Parts of PCs ลดลง -34.3%, -7.9% และ -25.7% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนธันวาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้นที่ 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ 5.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceutical (+56.9%), Non-Monetary Gold (+55.5%) และ Miscellaneous Manufactured Articles (+69.1%)

 

ตลาดการส่งออก NODX

               ในเดือนธันวาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX ภาพรวมทั้งหมดลดลง ยกเว้น จีน สหรัฐฯ EU27 และฮ่องกง โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน (-33.2%) เกาหลีใต้ (-28.2%) และญี่ปุ่น (-18.1%)

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2566

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนธันวาคม 2566 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าลดลงที่ -16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -2.7% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ EU27 (-42%) ออสเตรเลีย (-19.6%) และมาเลเซีย (-21%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลง -14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ 5.2% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนธันวาคม 2566 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ลดลง -1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +5.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของสินค้า Electronic NORX แต่สินค้า Non-Electronic NORX เพิ่มขึ้น

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2566

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนธันวาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NORX ลดลงที่ -4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +12.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs (-5.7%) Diodes & Transistors (-7.4%) และ Parts of PCs (-12.3%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนธันวาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เพิ่มขึ้นที่ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -1.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+170.8%), Pharmaceuticals (+73%) และ Non-Electric Engines & Motors  (+10.9%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนธันวาคม 2566 ตลาดส่งออก NORX ทั้งหมดโตขึ้น โดยตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (-19.8%) EU27 (-22.9%) และ มาเลเซีย (-12.5%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2566 ลดลงอยู่ที่ -6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกลดลง -4.6% และการนำเข้าลดลง
-9.3% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่-1.5% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นที่ +1% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลง แต่สินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์[1]กล่าวว่า แผงวงจรรวม หรือเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของสินค้า Electronic NODX เป็นหนึ่งในปัจจัยของการลดลงของ Electronic NODX แต่การส่งออกกลับลดลงเพียง -7.9% ถือว่าเป็นอัตราการลดลงที่ช้าที่สุดของภาคธุรกิจ ICs ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยน่าจะเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนธันวาคม 2566 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า[2] ระบุว่า การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่า 22,791.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ร้อยละ 4.7 การส่งออกของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลายๆ ประเทศในเอเชีย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากการชะลอลงของภาวะเงินเฟ้อสูง ซึ่งส่งผลดีต่ออุปสงค์ และความเชื่อมั่นในการบริโภคของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคทาง การค้าและความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานโลกยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกในระยะต่อไป

[1] นาย Chua Han Teng นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร DBS

[2] https://uploads.tpso.go.th/4.%20Press%20Release%20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%2066-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-rev3.1.pdf

ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) :

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2024/january/mr00224_monthly-trade-report—dec-2023.pdf

StraitsTimes  – https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-s-exports-fall-15-in-december-as-electronics-slump-continues

 

thThai