1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 CPI เฉลี่ยในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 เมื่อเทียบกับปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16 เมื่อเทียบกับปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.13 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16 เมื่อเทียบกับปี 2565

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2566 ลดลงร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยการเกษตรการป่าไม้และประมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 และการบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82

โครงสร้างเศรษฐกิจในปี 2566 ภาคการเกษตร การป่าไม้ และประมงมีสัดส่วนร้อยละ 11.96 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีสัดส่วนร้อยละ 37.12 ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 42.54 และรายรับจากภาษีหักลบเงินสนับสนุนสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.38

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเวียดนามในปี 2566 การบริโภคภายในประเทศ (final consumption) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52 เมื่อเทียบกับปี 2565 การสะสมสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 การส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 2.54 และการนำเข้าสินค้าและบริการ ลดลงร้อยละ 4.33

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามในปี 2566

  ปี 2566

(พันล้านเวียดนามด่ง)

ปี 2566 เทียบกับ ปี 2565
รวม 10,221,815 100.00
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง 1,222,579 11.96
การเกษตร 896,630 8.77
การป่าไม้ 55,224 0.54
การประมง 270,725 2.65
อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 3,794,348 37.12
อุตสาหกรรม 3,153,631 30.85
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 253,062 2.48
การผลิตสินค้า 2,441,252 23.88
การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ 409,337 4.00
การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 49,980 0.49
การก่อสร้าง 640,717 6.27
บริการ 4,348,053 42.54
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 1,005,257 9.83
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 502,564 4.92
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 254,817 2.49
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 354,381 3.47
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 501,319 4.90
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 364,119 3.56
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 219,873 2.15
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 123,147 1.20
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 209,522 2.05
การศึกษา และการฝึกอบรม 400,966 3.92
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 265,757 2.60
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 64,316 0.63
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 69,142 0.68
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทาขึ้น เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 12,874 0.13
ภาษีสินค้าลดเงินอุดหนุนสินค้า 856,835 8.38

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

3.1 การเกษตร

ในปี 2566 การผลิตทางการเกษตร การป่าไม้ และประมงจะเติบโตในเชิงบวก และยังคงมีบทบาทสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวในปี 2566 รวม 7.12 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 10.1 พันเฮคเตอร์ เมื่อเทียบกับปี 2565 คาดว่าผลผลิตข้าวต่อเฮคเตอร์ของเวียดนามได้ 6,100 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 100 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 43.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 80 ล้านตัน

เวียดนามพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว 2565 – ฤดูใบไม้ผลิ 2566 (พ.ย. 65 – ก.พ. 66) รวม 2.95 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 39.8 พันเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวต่อเฮคเตอร์ของเวียดนามได้ 6,840 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 160 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของช่วงปี 2564-2565 ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 20.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 213.3 พันตัน

พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง 2566 (เม.ย. – มิ.ย. 66) ได้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 2.8 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ผลผลิตข้าวต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,760 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 100 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 11.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 181.5 พันตัน

พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 2566 (ก.ค. – ธ.ค. 66) คาดว่าอยู่ที่ 708.8 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 60.4 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของช่วงปี 2565 ผลผลิตข้าวต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,660 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 80 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 4.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 392.0 พันตัน

พื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูหนาว 2566 (มิ.ย. – พ.ย. 66) ได้ 1.5 ล้านเฮคเตอร์ ลดลง 7.7 พันเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับปี 2565 คาดว่าผลผลิตข้าวต่อเฮคเตอร์ของเวียดนามได้ 5,320 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 20 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 8.2 ล้านตัน เท่ากับปี 2565

ในปี 2566 พื้นที่ปลูกข้าวโพด มันเทศ ถั่วลิสง และถั่วเหลือง ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจต่ำ เกษตรกรจึงจำกัดการผลิตให้เน้นปลูกผักหรือเปลี่ยนมาปลูกผลไม้หรือต้นไม้เป็นอาหารสัตว์

การเลี้ยงปศุสัตว์จะมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีการควบคุมการแพร่ระบาด คาดว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 จํานวนหมูของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จํานวนวัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และจํานวนกระบือลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

3.2 การป่าไม้

ในปี 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 298.2 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1,722 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.5 เมื่อเทียบกับปี 2565

3.3 ประมง

ในปี 2565 การประมงเวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 9.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และการจับสัตว์น้ำได้ 3.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.5

  1. อุตสาหกรรม

ในปี 2566 ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 3.9

ในปี 2566 ดัชนีการบริโภคภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และอัตราสินค้าคงคลังภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยในปี 2565 อยู่ที่ 87.5

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จำนวนแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเวียดนามลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยในภาครัฐลดลงร้อยละ 3.1 ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.2 และภาคการลงทุนจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 2.0

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในปี 2566

หน่วย: %

.ย. 2566
เทียบกับ
.ย. 2565
.ค. 2566
เทียบกับ
.ย. 2566
.ค. 2566
เทียบกับ
ธ.ค. 2565
ปี 2566 เทียบกับ
ปี 2565
รวม 105.0 100.1 105.8 101.5
การทำเหมืองแร่และเหมือง  93.1  93.4  87.2  96.1
ถ่านหินและลิกไนต์  96.9  85.0  89.0  98.4
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  87.7  95.0  81.0  94.3
แร่โลหะ  128.1  98.4  110.0  109.5
การทำเหมืองแร่อื่นๆ  100.1  102.6  101.5  101.4
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่  111.1  96.5  114.3  91.4
การผลิตสินค้า  105.7  100.9  107.6  101.6
สินค้าอาหาร  110.2  103.2  108.7  106.1
เครื่องดื่ม  93.6  105.1  95.7  101.3
ยาสูบ  116.7  100.1  108.1  110.1
สิ่งทอ  118.4  101.0  118.7  107.0
เสื้อผ้า  103.8  104.4  101.1  99.1
หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง  107.8  102.9  110.5  100.6
การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  105.1  101.6  107.8  98.5
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  108.3  101.8  107.6  100.0
การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก  105.1  102.2  100.6  102.4
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  103.3  100.3  102.2  101.4
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  114.6  111.6  116.4  109.5
ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์  125.4  98.9  125.5  104.2
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก  131.2  102.1  123.3  113.2
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ  96.9  101.4  93.6  95.8
โลหะพื้นฐาน  129.8  104.3  142.0  107.6
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)  111.3  104.1  108.7  108.3
คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  102.2  96.6  108.0  99.4
อุปกรณ์ไฟฟ้า  100.6  98.2  98.2  103.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ  98.3  129.3  107.8  99.1
ยานยนต์  100.5  105.4  111.4  97.6
ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ  80.3  90.0  75.9  89.3
เฟอร์นิเจอร์  138.3  97.8  100.5  107.2
การผลิตสินค้าอื่นๆ  102.1  102.4  100.3  99.3
ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  109.2  104.3  80.3  101.3
การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 109.6 97.4 105.9 103.5
การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย 106.6 100.8 111.5 105.8

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

  1. การจัดตั้งธุรกิจ

ในปี 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 159,294 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 67.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 58,412 บริษัท ลดลงร้อยละ 2.4 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 89,060 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 65,480 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 และมีบริษัทปิดกิจการ 18,038 บริษัท ลดลงร้อยละ 3.1

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 31.7 เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้าและการผลิตในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 37.9 เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้าและการผลิตในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 มั่นคง และบริษัทเวียดนามร้อยละ 30.4 เปิดเผยว่าบริษัทที่เผชิญความยากลำบาก

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทเวียดนามร้อยละ 31.6 คาดว่า สถานการณ์การค้าและการผลิตจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 บริษัทเวียดนามร้อยละ 40.0 คาดว่า สถานการณ์การค้าและการผลิตจะมั่นคง บริษัทเวียดนามร้อยละ 28.4 คาดว่าบริษัทที่เผชิญความยากลำบากมากกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

  1. ด้านการลงทุน

6.1 การลงทุนของภาครัฐ ในปี 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 27.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับปี 2565

6.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมด 36.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 โดยโครงการใหม่ 3,188 โครงการ มีมูลค่า 20.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.2 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 1,262 โครงการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.1 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 3.451 โครงการ มูลค่า 8.54 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.7 เมื่อเทียบกับปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 ธันวาคม 2566

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม 3,188 20,185.6 7,880.8
จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Quang Ninh 26 3,103.9
Thai Binh 34 2,686.3 104.3
Bac Giang 92 1,529.5 1445.5
Hai Phong 119 1,478.7 1654.8
Nghe An 19 1,326.9 271.2
Bac Ninh 384 1,089.3 634.9
Hai Duong 83 1,059.9 142.8
Ba Ria – Vung Tau 21 848.0
Binh Phuoc 50 747.9 7.0
Hung Yen 50 651.7 258.1
Binh Duong 136 639.8 39.4
Long An 118 602.8 117.9
Ho Chi Minh City 1,202 598.3 964.9
Dong Nai 85 558.9 503.4
Ha Nam 35 470.7 231.0
Ha Noi 408 441.0 306.7
Nam Dinh 19 328.3 5.0
Vinh Phuc 29 282.0 19.4
Thai Nguyen 40 257.2 70.8
Thanh Hoa 19 254.3 47.1
จังหวัดอื่นๆ  219  1,230  1,057
ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore 410 3,770.0 832.0
China 707 3,544.4 766.4
Special Administration Hong Kong 315 3,413.0 1,139.1
Japan 302 2,856.3 767.2
Taiwan 210 2,246.2 351.1
South Korea 472 1,840.9 2,159.3
Thailand 57 490.6 352.8
Germany 32 320.3 29.8
Netherlands 20 275.9 76.0
Samoa 43 257.3 465.8
Sweden 10 206.4 10.6
Seychelles 30 186.4 55.5
Denmark 14 166.2 0.8
United States 124 113.1 315.5
India 53 97.3 24.0
Israel 4 60.7
Virgin Islands (UK) 25 48.0 66.7
ประเทศอื่นๆ 360 293 468

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

6.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ

ในปี 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 420.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 124 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 282.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 33.7 เมื่อเทียบกับปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 25 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 138.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2565

  1. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

7.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในปี 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกของสินค้าและบริการมีมูลค่าประมาณ 276.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 215.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 ยอดขายบริการที่พักและร้านอาหาร 29.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปี 2565 รายรับจากการท่องเที่ยว 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 รายรับจากบริการอื่นๆ 29.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในปี 2566

                                                                  หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

   ธ.ค. 2566 ปี 2566 .ค. 2566 เทียบกับ.ค. 2565 (%) ปี 2566 เทียบกับ
ปี 2565
(%)
มูลค่ารวม โครงสร้าง (%)
รวม 565,786 6,231,828 100.0 109.3 109.6
ยอดขายปลีกสินค้า 437,339 4,858,616 78.0 108.6 108.6
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 59,458 673,526 10.8 111.9 114.7
การท่องเที่ยว 3,614 37,776 0.6 171.3 152.5
บริการอื่นๆ 65,375 661,910 10.6 109.6 110.4

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

7.2 การส่งออกและนำเข้า (ในปี 2566)

7.2.1 การส่งออกสินค้าและบริการ

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 355.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2565 มาจากภาคการผลิตเพื่อส่งออกของเวียดนามมูลค่า 95.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปี 2565 ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทต่างชาติในเวียดนามมูลค่า 259.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2565

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 4.61 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 313.73 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 28.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 9.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 96.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การส่งออกบริการของเวียดนามมีมูลค่า 19.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยการส่งออกบริการท่องเที่ยวมีมูลค่า 9.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.9 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2565 และการส่งออกบริการขนส่งสินค้ามีมูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 1.8

7.2.2 การนำเข้าสินค้าและบริการ

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 327.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 117.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.2 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 210.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.8

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 307.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.8 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 20.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 111.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การนำเข้าบริการของเวียดนามมีมูลค่า 29.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยการนำเข้าบริการขนส่งสินค้ามีมูลค่า 12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.4 และการนำเข้าบริการท่องเที่ยวมีมูลค่า 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3

ในปี 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 83.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 29.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.6 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.3 การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 49.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.6 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 29.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.3 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 37.2

 

thThai