ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2567 (Designers’ Room /Talent Thai Promotion /Creative Studio) โดยวิธีคัดเลือก

thThai