การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทางสังคงของจีน อยู่ที่ 4.05 ล้านล้านหยวน ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนอยู่ที่ 3.98 ล้านล้านหยวน การเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริโภคของประชาชน ที่ส่งผลต่อระดับการผลิตและอุปทานขององค์กรต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2525 จำนวนการจดทะเบียนสมรสในประเทศเริ่มลดลง และประชากรจีนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นทุกปี จากจำนวนคนโสดและจำนวนผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น การดูแลสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สัตว์เลี้ยงค่อย ๆ กลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คน อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับแรงสนับสนุนจากด้านเงินทุน อุปสงค์และอุปทาน ข้อมูลจาก iiMedia Research ระบุว่า ในปี 2565 ขนาดของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนสูงถึง 493,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 YoY ปัจจุบัน ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ในจีน เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 YoY แต่เมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อัตราการเลี้ยวสัตว์ของจีนยังถือว่าไม่สูงมากนัก ตลาดสัตว์เลี้ยงในจีนยังคงมีพื้นที่ในการพัฒนาอีกมาก คาดการณ์ว่าในปี 2568 ขนาดของตลาดสัตว์เลี้ยงในจีนจะสูงถึง 811,400 ล้านหยวน แบ่งเป็นตลาดอาหารสัตว์ 267,000 ล้านหยวน และตลาดอุปกรณ์สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง 48,400 ล้านหยวน

 

เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่หลากหลาย สินค้าอุปกรณ์และอาหารสัตว์เลี้ยงมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ที่ไม่เพียงแต่มุ่นเน้นไปที่แก้ปัญญาหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยซ่อมแซมและส่งผลดีต่อระบบประสาท ภูมิคุ้มกัน กระดูก และข้อต่อของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ประเภทสินค้าสำหลับสัตว์เลี้ยงที่ผู้บริโภคนิยมซื้อส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.2 ของสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ผู้บริโภคซื้อบ่อย รองลงมาเป็นอาหารแห้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และขนมขบเคี้ยว คิดเป็นร้อยละ 57.8 ด้านสินค้าเพื่อสุขภาพ พบว่า มีอัตราการซื้อสินค้าช่วยย่อยอาหารมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60.2 ของสินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด โดยผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าจากร้านค้าออฟไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.9 และช่องทางออนไลน์ 52.1

 

เจ้าของชาวจีนบริโภคสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 1-2 ครั้งต่อเดือน หรือ 3-4 ครั้งต่อเดือน และผู้บริโภคกว่าร้อยละ 84.56 มีค่าใช้จ่ายต่อสัตว์เลี้ยงเฉลี่ย 500 หยวนขึ้นไปต่อปี ปัจจุบัน ความต้องการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคมีความหลากหลายขึ้น ผู้บริโภคมีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของสัตว์เลี้ยง ตามมาด้วยส่วนผสมและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงของแบรนด์ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเหนี่ยวแน่นของผู้บริโภคได้เป็นอยางดี

 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภค ร้อยละ 60.4 รับรู้ข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มไลฟสไตล์ต่าง ๆ รองลงมารับรู้จากช่องทางโฆษณาจากร้านขายสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 55.7 และ การประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผู้บริโภครับรู้ นอกจาก การรับรู้ข่าวสารจากญาติหรือเพื่อนจะดูน่าเชื่อถือไม่น้อยแล้ว แต่ข้อมูลที่ถูกประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มไลฟสไตล์หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างละเอียด ก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเช่นกัน

 

 แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจึงยังมีช่องว่างอีกมาก ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีน ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดหาเงินทุนจำนวนมากในการสนับสนุนอุตสหากรรมอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารแห้งถือเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง และผู้บริโภคก็มีแนวคิดด้านอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ทำให้การพัฒนาอาหารสัตว์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความอิ่มอีกต่อไป แต่จะเริ่มพัฒนาไปในทิศทางอาหารที่สามารถเสริมสร้างร่างกาย ป้องกัน ซ่อมแซมระบบต่างของสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

 

      ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากแรงกดดันสูงจากสังคม การทำงาน คนโสด คู่รักที่ไม่มีบุตร และผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคลายความเหงา การเลี้ยงสัตว์จึงไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยง แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น ความต้องการด้านสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงจึงมีความพิถีพิถัน และให้ความสำคัญต่อวัตถุดิบส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

 

ถึงแม้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่การแข่งขันในตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศจีนก็เริ่มรุ่นแรงขึ้นเช่นกัน ปัจจุบัน มีหลายบริษัทเริ่มผันตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง มีการเริ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ ยังมีเริ่มกระจายสินค้าไปยังช่องทางการค้าใหม่ ๆ อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ออฟไลน์ แพตลฟอร์ออนไลน์และแพตลฟอร์ไลฟสไตล์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของบริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

จากการแข่งขันด้านสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงในจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสินค้าและหาช่องทางการกระจายสินค้าใหม่ ๆ ผู้ประกอบการไทยสามารถมองโอกาสในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สินค้าอาหาร สินค้าของเล่นสำหรับสัตว์ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การรักษาโรค เป็นต้น บวกกับ มองหาช่องทางการกระจ่ายสินค้าที่ครอบคลุ่มและแตกต่างจากเดิมมากขึ้น อาทิ ธุรกิจโรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง สถานบริการรักษาสัตว์เลี้ยง คาเฟ่สัตว์เลี้ยง ร้านเสริมความงามสัตว์เลี้ยง เป็นต้น สถานที่เหล่านี่ถือเป็นช่องทางการกระจายสินค้าได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง และยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

 

                    ที่ม

https://www.iimedia.cn/c400/96795.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

19 มกราคม 2567

thThai