อิหร่านจะกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU)

นาย Andrey Slepnev รัฐมนตรีของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ที่รับผิดชอบด้านการค้า กล่าวในการพบปะกับนาย Kazem Jalali เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำรัสเซียว่า อิหร่านจะกลายเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (the Eurasian Economic Union : EAEU) ด้วยการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)ระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังเรียกข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเอกสารความร่วมมือที่สำคัญที่สุดระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะที่ นาย Kazem Jalali กล่าวว่าเขตการค้าเสรีเป็นผลมาจากการเจรจาที่เข้มข้นและเจตจำนงของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาค

ในปี2561 อิหร่านและ EAEU ได้ลงนามข้อตกลงพิเศษทางการค้า (A Preferential Trade Agreement:PTA) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทั้งสองฝ่ายเริ่มการเจรจาเพื่อยกระดับ PTA เป็น FTA ในเวลาต่อมา หลังจาก PTA ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ อิหร่านและกลุ่มประเทศสมาชิก 5 ประเทศมีกำหนดลงนามเขตการค้าเสรีในรัสเซียในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) มีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย
คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน โดยมีคณะกรรมาธิการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian
Economic Commission : EEC) เป็นองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ EAEU ทั้งนี้ EAEU ถือเป็น
ภูมิภาคสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในประชาคมโลกเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรรวมกันกว่า 180 ล้าน
คน เป็นหนึ่งในตลาดใหม่และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ

thThai