การประชุมสำคัญที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากประเทศ องค์กร และธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันในการประชุมที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ 2566 เพื่อหารือมาตรการในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดฮาลาลระหว่างประเทศ อีกทั้งข้อมูลสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมฮาลาลของเวียดนาม

ในงานดังกล่าว Dr. Ha Minh Hiep อธิบดีกรมมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพแห่งเวียดนาม (Vietnam Directorate for Standards, Metrology and Quality: STAMEQ) กล่าวว่า ผู้ประกอบการในประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เผยแพร่ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของเวียดนามเข้าสู่อุตสาหกรรมฮาลาลไปยังทั่วโลกมาพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าฮาลาล ในขณะที่ประเทศต่างๆ สามารถพึ่งพาหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาลของเวียดนาม

ดาโต๊ะ Tan Yang Thai เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำเวียดนามกล่าวว่า อุตสาหกรรมฮาลาลมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับเวียดนามซึ่งไม่ใช่ประเทศมุสลิม อย่างไรก็ตามออสเตรเลียก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของตนและแนะนำให้เวียดนามมั่นใจในการพัฒนาภาคส่วนนี้

นาย Tran Quoc Dung ผู้อำนวยการของศูนย์รับรองเวียดนาม (Vietnam Certification Centre: QUACERT) กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างจริงจังของรัฐบาลเวียดนามต่อการพัฒนาตลาดฮาลาลเพื่อรองรับประเทศมุสลิมและหวังว่าการประชุมนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนมุสลิมในเวียดนามและทั่วโลก ซึ่งจะปูทางไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในเวียดนาม นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้หารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฮาลาล วัฒนธรรม ศักยภาพและโอกาสของเวียดนาม รวมถึงระบบมาตรฐานฮาลาล และการวางแนวทางสำหรับการสร้างมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลของเวียดนาม ผู้เข้าร่วมงานให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและใช้ทรัพยากรระหว่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทเวียดนามในการมีส่วนร่วมในการผลิตห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในตลาดโลก กำหนดแนวทางการพัฒนาสำหรับการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนของอุตสาหกรรมฮาลาลของเวียดนาม

ในที่ประชุม ศูนย์รับรองเวียดนาม (QUACERT) และสถาบันแอฟริกาและตะวันออกกลางศึกษาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ มาตรฐาน และการบริการการรับรอง และความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างองค์กร ธุรกิจ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

จากความต้องการสินค้าและบริการของตลาดมุสลิมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในทั่วโลก การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานฮาลาลถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการขยายการทำธุรกิจฮาลาลในเวียดนามและทั่วโลก แม้ว่าเวียดนามจะมีประชากรมุสลิมไม่มากแต่เวียดนามมีวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการเข้าตลาดฮาลาลได้ง่าย ทำให้เวียดนามมีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งเป็นตลาดฮาลาลที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมาอินโดนีเซียรับคำขอจากเวียดนามด้านการสนับสนุนในการรับรองมาตรฐานฮาลาล และช่วยในการรับรองหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของเวียดนาม (Halal Certification Agency: HCA) ส่วนมาเลเซียมีข้อตกลงกับเวียดนามในการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานฮาลาลในเวียดนาม

ปัจจุบันการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลของเวียดนามยังมีลูมค่าไม่สูงมากนักแต่จากความต้องการอาหารฮาลาลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเวียดนามจึงเห็นโอกาสในการเข้าตลาดอาหารฮาลาล รวมทั้งเวียดนามยังมีข้อได้เปรียบในด้านการขนส่งในระดับภูมิภาคอีกด้วย ในอนาคตเวียดนามอาจเป็นหนึ่งในคู่แข่งรายสำคัญที่จะเข้ามาชิงส่วนแบ่งการส่งออกอาหารฮาลาลโลกรวมทั้งของไทยด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thThai