อุตสาหกรรมนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคต ผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลเจียงซี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลเจียงซีได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย (ไฮเอนด์) อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นมาตรการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของมณฑลเจียงซี 3 ประการ ได้แก่ การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม การเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัล และความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสีเขียว

 

นครหนานชางเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม โดยทั้งเมืองมีธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง    ที่รวมถึงการผลิตสินค้าอุปกรณ์การก่อสร้าง สินค้าตกแต่ง ทั้งหมด 269 แห่ง ในปี 2560 มีมูลค่าของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 100,000 ล้านหยวน เมืองมีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้อุตสาหกรรมก้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่แข็งแกรง และพัฒนาไปในทิศทางอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว

 

เมืองอี๋ชุน มณฑลเจียงซี ได้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งที่เอื้อประโยชน์ด้านทรัพยากรลิเธียม เมืองจึงกลายเป็นฐานการผลิตเกลือลิเทียม (Lithium Salts) และ วัสดุแบตเตอรี่ลิเธียม ที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบัน เมืองอี๋ชุน มีบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่า 200 แห่ง และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกว่า 100 โครงการ โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการกว่า 100,000 ล้านหยวน อุตสาหกรรมด้านทรัพยากรลิเธียมของเมืองอี๋ชุน จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมด้านพลังงานใหม่ที่สำคัญของมณฑลเจียงซี

 

เขตหนานคัง เมืองก้านโจว มีการใช้ระบบดิจิทัล Big Dada และ Internet of Things เป็นต้น ผสานเข้ากับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยมีการใช้หุ่นยนต์คัดแยกสีอัตโนมัติและตัดวัสดุไม้แบบไร้คนควบคุม ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการเตรียมวัสดุได้ถึง 15% และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เมืองหนานคังมีการวางแผนที่จะเปิดต้นแบบจำลอง AI อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่จะเป็นการสร้างและแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ และยังเป็นการตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคอุตสาหกรรมแบบเดิมไปสู่ยุคดิจิทัล

 

จากการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของมณฑล ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของมณฑลขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเผยแพร่โดยกรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำมณฑลเจียงซี ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2566 รายได้จาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่อยู่ที่ 317,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 YoY ในจำนวนนี้ มีสินค้า 3 สินค้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ลิเธียม และรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีปริมาณการส่งออกร่วม 35,600 เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.2 YoY ส่งผลให้การส่งออกของมณฑลเจียงซีเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4 ในอนาคตภาครัฐของมณฑลเจียงซี ได้มีการวางแผนระยะยาว ภายในปี 2573 มณฑลเจียงซีจะมุ่งมั่นสร้างและขยายตลาดอุตสาหกรรมสินค้าใหม่เพื่ออนาคต และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเป็นนักพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น

 

      ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ที่ผ่านมา มณฑลเจียงซีมีการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมณฑลเจียงซีในหลายปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ของมณฑลเจียงซีในช่วงสามไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.37 ล้านล้านหยวน (ติดอันดับที่ 15 ของจีน) ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยภาคบริการ (Tertiary Industry) คิดเป็นมูลค่า 1.19 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 YoY  ภาคอุตสาหกรรม (Secondary Industry) คิดเป็นมูลค่า 1.04 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 YoY และ     ในส่วนของภาคการเกษตร (Primary Industry) มีบทบาทต่ำสุด มีมูลค่า 137,640 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 YoY การพัฒนาและยกระดับด้านอุตสาหกรรมของมณฑลเจียงซี จะส่งผลดีต่อไทยทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสินค้าใหม่เพื่ออนาคตเพิ่มมากขึ้น

 

                       ที่มา

http://jx.people.com.cn/GB/n2/2023/1209/c190260-40671927.html:

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

22 ธันวาคม 2566

thThai