ชาวออสเตรียกว่าครึ่งฉลองคริสต์มาสโดยไม่เชื่อในพระเจ้า ขณะที่ใช้จ่ายเงินซื้อของขวัญลดลง

ผลการสำรวจความเห็นกลุ่มประชากรตัวอย่างเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและความศรัทธาทางศาสนา โดย Linz Market Institute ในนามของหนังสือพิมพ์ Der STANDARD พบว่าชาวออสเตรียในปัจจุบันกว่าครึ่งเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสโดยไม่เชื่อในพระเจ้า ร้อยละ 34 ไม่ให้ความสำคัญในฐานะกิจกรรมทางศาสนา ขณะที่ร้อยละ 27 มองว่าศรัทธาในพระเจ้ายังมีความสำคัญ และมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เชื่อว่าศรัทธาในพระเจ้ามีความสำคัญอย่างมากต่อการรับมือกับชีวิตประจำวันของพวกเขา สอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาว ซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้วยังมีประชากรตัวอย่างร้อยละ 14 ที่มองว่าความศรัทธาต่อพระเจ้ามีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิต และร้อยละ 29 มองว่ายังมีความสำคัญอยู่ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อทางศาสนาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสแบบชาวคริสต์ และความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ทั้งนี้ ชาวออสเตรียร้อยละ 88 ให้ความสำคัญต่อเทศกาลคริสต์มาสในฐานะเทศกาลแห่งครอบครัว และร้อยละ 78 มองว่าคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งสันติภาพและการปรองดอง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งจึงคิดถึงผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางด้วย ในด้านการใช้จ่ายพบว่าหนึ่งในสามของประชากรใช้จ่ายเงินในการซื้อของขวัญในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยร้อยละ 26 ระบุว่าวิกฤติเศรษฐกิจและพลังงานมีส่วนทำให้การเฉลิมฉลองคริสต์มาสปีนี้ไม่เหมือนปกติ

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

คริสต์มาสยังคงเป็นเทศกาลที่สำคัญยิ่งในฐานะเทศกาลใหญ่ประจำปีที่เป็นโอกาสในการพบปะกันอย่างพร้อมหน้าของบุคคลในครอบครัว แม้จะเสื่อมความสำคัญในด้านเทศกาลที่มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาสอดคล้องกับแนวโน้มการนับถือศาสนาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เป็นช่วงที่มีอัตราการจับจ่ายและการบริโภคสูง รวมถึงธรรมเนียมการให้ของขวัญที่ยังคงอยู่ ซึ่งกลายเป็นเทศกาลนานาชาติที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ด้วย จึงเป็นโอกาสสำคัญประจำปีของภาคธุรกิจการค้าและผู้ผลิตสินค้า

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

ธันวาคม 2566

 

 

 

thThai