เผยแพร่การปฏิบัตินิติกรรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ ได้จัดการประชุมเผยแพร่การปฏิบัตินิติกรรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ ระดับนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานโดยนายพูวงค์ วงค์คำซาว รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ ยังมีรองอธิบดีกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นายพูวงค์ วงค์คำซาว ฯ กล่าวว่า งานการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศมีหลายประเด็นที่ท้าทาย อาทิ การใช้เงินตราต่างประเทศในสปป.ลาว การคุ้มครองเงินตราในด้านการค้า-การลงทุน หนี้สินต่างประเทศ และการบริการเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยในช่วงผ่านมาธนาคารแห่ง สปป.ลาว มีการปรับปรุงการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ ในปี 2565 จากนั้นทางธนาคารแห่งชาติลาวเน้นให้มีการพิจารณาเพื่อขยายเป็นนิติกรรมภายใต้กฎหมาย เพื่อทำให้การปฏิบัติกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างนิติกรรม 20 ฉบับ ในนั้นคำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ เลขที่ 10/นย. วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นหนึ่งในนิติกรรมที่นำมาขยายกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเงินตราของกระทรวง องค์กร และ สังคม ให้เอกภาพ เพื่อรับรองการใช้เงินตราให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง

 

สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันกำลังดำเนินการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม 5 ปี ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ ก็กำลังเร่งเก็บรายรับสิ้นปีงบประมาณ ประจำปี 2566 โดยปีนี้นครหลวงเวียงจันทน์ ได้กำหนดเป้าหมายการเก็บรายรับให้ได้ 7.4 ล้านล้านกีบ (ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท) หรือร้อยละ 127.78 ของแผนประจำปี

 

ในโอกาสดังกล่าวรองเจ้าครอง ฯ ได้เรียกร้องมายังทุกท่านให้มุ่งเน้นงานการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ เป็นงานสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินการ ปฏิบัติตามสิทธิ์และหน้าที่ ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ต้องทำการระดมให้ประชาชนนำเงินตราเข้าฝากในระบบธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นหน่วยงานหลักช่วยเหลือธนาคารแห่งชาติลาว ในการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากเฉพาะของผู้นำเข้า-ส่งออก นักลงทุน และอื่นๆ

*********

ที่มา หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai